Deel deze pagina

Werkwijzen en methodieken

Handreikingen en tools om integraal en wijkgericht werken praktisch in te vullen.

Bekijk alle publicaties
7 maart 2023

Deze publicatie beschrijft hoe zeven gemeenten werken aan het oplossen van vastgelopen casuïstiek in het sociaal domein. Hoe gaan professionals in het sociaal domein om met

29 december 2022

De GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte) is een erkende gespreksmethodiek waarmee professionals samen met (aanstaande) ouders, kinderen en eventuele andere professionals de sterke kanten en ontwikkel-

29 december 2022

Online beslishulp, ontwikkeld vanuit project ZonMw, dat (JGZ) professionals ondersteunt bij het gebruik van vier gevalideerde signaleringsinstrumenten (LSVG, ARI CP, SDQ en de RCADS-22)  in

26 april 2022

Artikel van Integraal Werken in de Wijk dat de professional in het sociaal domein een overzicht biedt van de beschikbare kennis en tools die kunnen

7 april 2022

Digitale informatie en suggesties van Pharos om moeilijk bereikbare inwoners te bereiken en te betrekken. Naar de informatie

29 maart 2022

Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut waaruit blijkt dat de integrale aanpak van Switch helpt om structureel en intergenerationeel geweld in gezinnen te stoppen en dat

18 februari 2022

Met Operatie Wijken wil Wijkwijzer het beleid van richting veranderen. De lokale aanpak of nog liever de lokale problemen moeten leidend zijn. Door concrete situaties

1 oktober 2021

Uitwerking van de VNG van het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor wijkteams en gemeenten.

29 september 2021

Instrument dat helpt zicht te krijgen op de signalen, risicofactoren en beschermende factoren bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Je volgt bij een vermoeden van huiselijk

6 augustus 2021

Deze handreiking van Platform31 en Movisie geeft context en zeven bouwstenen waarmee je een vliegende start kunt maken met het opstellen van een buurtagenda. Of je nu

6 augustus 2021

Handvatten aan gemeenten (vijf profielen en schuifoefening) die wijkgericht werken willen vormgeven of een stap verder willen brengen. Wijkambtenaren en beleidsmakers krijgen inzicht in verschillende vormen van

27 juli 2021

Essay van het Verwey-Jonker Instituut met voorstellen voor de organisatie van samenwerking in het wijkenbeleid voor wijken waar de problemen zich opstapelen. Hoe krijgen we richting

15 juli 2021

Dat is schrikken. Van de deelnemers aan de workshop Verantwoorde caseload tijdens de Dag van de Wijkteams geeft 80% aan dat de caseload te veel

15 juli 2021

Hoeveel cliënten kan een team jeugdconsulenten of een sociaal wijkteam ondersteunen? Om een antwoord te kunnen geven op die vraag, ontwikkelde het programma Integraal Werken

15 juli 2021

Werkpakket dat beschrijft hoe je in 3 stappen kunt toewerken naar een verantwoorde caseload. Het werkpakket bevat daartoe toelichtingen en opdrachten. Download het werkpakket Voor alle informatie over

4 juni 2021

Wijkacademies Opvoeden betreft een groep van 12 tot 14 ouders die te maken hebben met alledaags ouderschap. Het betreft een programma van drie tot vier

14 mei 2021

Handvatten voor lokale participatie van jongeren en ouders. Het project ‘Jeugdhulp doen we Samen’ verzamelde handvatten en voorbeelden voor hoe je als gemeente de participatie van

14 mei 2021

Brochure van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) met tips en aanbevelingen voor samen werken aan bewonersinitiatieven. Hoe doe je dat en waar begin je?

14 mei 2021

Het Kenniscentrum LVB geeft in deze publicatie een overzichtelijk schema van belemmerende en bevorderende factoren die een rol spelen bij het integraal werken met kwetsbare gezinnen. Op

6 mei 2021

De leefbaarheid in wijken in de wat armere postcodegebieden staat stevig onder druk. Dat werd nog eens onderstreept tijdens het symposium ‘Leefbare wijken’, voorafgaand aan de

30 april 2021

Publicatie waarin de uitdagingen van netwerkzorg en governance worden ontrafeld aan de hand van ervaringen van vijf zorgnetwerken. De publicatie biedt een leidraad voor partijen die

30 april 2021

Movisie volgde professionals van vijf verschillende wijkteams, om een beter beeld te krijgen van hun dagelijkse praktijk. Het zijn de wijkteams die integraal, generalistisch, interdisciplinair en outreachend

30 april 2021

In deze podcast bespreken Joanne Bredero van Beesd voor Elkaar en Chris Veldhuysen (Beleidsadviseur Wonen in Den Haag) dillema’s waar gemeenten mee te maken hebben. Want voor

20 april 2021

Wijkwijzer is een nieuw online kennis- en leerplatform om het werken aan leefbare en veilige wijken te versterkenWijkWijzer geeft ook informatie over hoe je integraal kunt

20 april 2021

Versnipperde financiering leidt er vaak toe dat initiatieven voor integrale zorg en ondersteuning vastlopen. Vilans-onderzoekers Sandra Dahmen en Ludo Glimmerveen keken naar de achterliggende oorzaken en

13 april 2021

Publicatie in opdracht van het ministerie van VWS met verhalen van kinderen met verstandelijk beperkte ouders. In deze publicatie lees je vijf verhalen van kinderen

9 april 2021

In Buurt in Bloei gaan mensen samen met een wijkprofessional kijken welke talenten ze hebben, hoe ze die verder kunnen ontwikkelen en hoe ze die

26 maart 2021

De regio Oost-Achterhoek kent een goede traditie van samenwerking tussen gemeenten en het onderwijs. Toen de eerste contouren van de invoering van passend onderwijs en

26 maart 2021

De Ondersteuner jeugd en gezin (OJG) is aanwezig in de huisartsenpraktijk en in dienst bij een wijkteam of gemeente. Deze professional pakt lichte ondersteuningsvragen op.

22 februari 2021

Rapport van de Haagse Hogeschool. Aan de hand van het model van het SCP over verwachte jeugdhulpgebruik brengt dit rappport het verschil in kaart tussen

22 februari 2021

Online magazine met terugblik op het congres Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden (10 november 2020). Het congres is een samenwerking tussen Divosa, ZonMw, Sociaal

9 februari 2021

Wijkgericht werken is een belangrijk middel om het gewone leven te versterken, het uitgangspunt van de jeugdwet: jeugdigen kunnen kansrijk thuis opgroeien, leren en meedoen en

18 januari 2021

Inwoners melden zich bij het Buurtteam, daar wordt vervolgens geïnventariseerd hoe buurtteammedewerkers, schulddienstverleners, sociaal raadslieden en eventueel financieel vrijwilligers, de inwoners het beste kunnen helpen

7 januari 2021

De CJG praktijkondersteuners jeugd werken op vaste dagen in een huisartsenpraktijk. Het zijn hoog opgeleide professionals die ervaring hebben met interventies en kortdurende behandelingen. Op

2 november 2020

Integraal werken is een begrip dat niet meer is weg te denken in het sociaal domein. Zeker niet in het werk van lokale sociale teams.

16 oktober 2020

Adviesbureaus BMC en HHM beschrijven hierin hun PACT-aanpak: een opgavegerichte aanpak, waarbij een beperkt aantal partners door intensieve, inhoudelijke samenwerking nieuwe resultaten bereikt voor inwoners, vanuit

10 augustus 2020

In het Maatwerk Magazine (2020) presenteren de acht gemeenten en partners in de City Deal Eenvoudig Maatwerk hun aanpakken en ervaringen met het bieden van maatwerk.In het magazine staat

10 augustus 2020

Bij samen beslissen zoeken mensen samen met een begeleider of zorgverlener naar de ondersteuning of zorg die het beste bij hen, of hun kinderen, past.

28 februari 2020

Voor hulp en ondersteuning aan inwoners is het relevant te kijken naar het lokale sociale beleid (Wmo en Jeugd) en naar de manier waarop professionals

5 februari 2020

Welke ontwikkelpunten voor sociale wijkteams spelen er in praktijk en beleid en in welke richting zoeken gemeenten oplossingen of verbeteringen? Aan de hand van evaluatierapporten

19 november 2019

Veel gemeenten zijn bezig met de doorontwikkeling van wijkteams. Zo ook de gemeente Hollands Kroon. Incluzio Hollands Kroon levert sinds 1 juli 2016 zorg en

9 april 2019

Inspiratiedossier om burgerkracht beter te benutten om zo de zorg en ondersteuning van inwoners te verbeteren. Met veel voorbeelden. Bekijk de publicatie

11 februari 2019

Veel thuiswonende ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook wanneer hun behoefte aan zorg toeneemt. Om ouderen langer vitaal te houden is een

30 november 2018

Publicatie van de Rijksoverheid waarin een beeld wordt geschetst van kenmerken en achtergronden zwerfjongeren en schulden. De meerderheid van de zwerfjongeren kampt met complexe meervoudige

7 november 2018

Om problemen van kwetsbare inwoners sneller op te lossen of zelfs te voorkomen, willen steeds meer gemeenten beleid op armoede en gezondheid koppelen. Gezond in… en

26 oktober 2018

Dit boek besteedt aandacht aan dit ‘nieuwe werken’, welke competenties dit vraagt en welk leiderschap past. In interprofessionele teams werken professionals met uiteenlopende expertises in

24 oktober 2018

In iedere gemeente en in veel wijken wonen vluchtelingen. Uitgangspunt is dat zij gebruik maken van de reguliere (gezondheidszorg)voorzieningen in de wijk. Deze publicatie geeft

26 maart 2018

Hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat de omschakeling naar volwassenheid en zelfstandigheid van kwetsbare jongeren meer geleidelijk en begeleid verloopt? Die vraag stond centraal in

20 maart 2018

De organisatie van integrale ouderenzorg is een complexe opgave die vraagt om een regionale aanpak van alle betrokkenen bij zorg en welzijn. Dat is de

9 maart 2018

Onderzoek van IWW naar werkzame elementen: Regisserende professional is onmisbare schakel voor succesvolle oplossingen. Lees de voorwaarden voor een goede persoonlijke en taakalliantie in het onderzoeksrapport.

30 januari 2018

Professionals vinden dat de werkwijze 1Gezin1Plan (1G1P) op een aantal punten meerwaarde biedt. Zij zijn positief over resultaten in zelfredzaamheid en veerkracht, de regievoering door

28 december 2017

Kenniscentrum Sport beschrijft de voorwaarden voor positieve effecten van sport bij jongeren, welke rol de buurtcoach heeft en wat nodig is voor een succesvolle samenwerking

27 oktober 2017

Het jeugdteam van de gemeente Zaanstad is een mooi praktijkvoorbeeld. De werkwijze van het jeugdteam is sinds 2012 drastisch veranderd. Deze werkwijze werpt zijn vruchten

19 oktober 2017

Gemeente Rotterdam, Stichting Gezond op Zuid en het CJG zijn in 2016 een éénjarige pilot gestart in de Tarwewijk in Rotterdam. De pilot was toegespitst