Deel deze pagina

Organiseren en samenwerken

Op deze themapagina vind je modellen voor inrichting van de organisatie en instrumenten om de samenwerking tussen professionals in kaart te brengen en te versterken.

Bekijk alle publicaties
8 maart 2023

Om in een vroeg stadium hulpvragen van bewoners te signaleren en op te pakken, is een passende sociale infrastructuur nodig waarin bewoners en professionals samenwerken.

20 februari 2023

‘Sociaal Plein Damzicht’ is een online platform waar profes­sionals van het medische en sociale domein elkaar kunnen vinden én een fysieke plek waar zij spreekuren

13 februari 2023

Deze wegwijzer helpt professionals in zorg en welzijn snel op weg om goed samen te werken met informele zorg. De publicatie verwijst via verschillende thema’s

29 november 2022

Artikel van adviesbureau BMC met een visie op de huidige ontwikkelingen in het sport- en beweegveld. In 2040 moet minimaal 75% van volwassenen in Nederland

29 september 2022

Onderzoek van het Trimbos instituut dat de knelpunten in kaart brengt die spelen bij de zorg voor mensen met onbegrepen gedrag in de thuissituatie vanuit

29 september 2022

Factsheet van het RIVM over de ontwikkelingen in de wijkverpleging en wat daarin verbeterd kan worden. Pleidooi voor samenwerking.

29 september 2022

Praktijkboek voor meerjarig gebiedsgerichte aanpak van kwetsbare wijken.

19 april 2022

Hoe ziet een toekomstbestendige Wmo eruit? De VNG heeft met andere partijen in de zorg een visie opgesteld. VNG-commissielid Otwin van Dijk: ‘Je hoeft niet

19 april 2022

Conclusies van een eerste beknopte inventarisatie van rijksgelden met een gebiedsgerichte focus en rijksbudgetten die op een gebiedsgerichte manier kunnen worden ingezet voor brede opgaven.

23 maart 2022

Het verminderen van eenzaamheid vraagt om een blijvende, lokaal verankerde aanpak met een duurzame samenwerking tussen organisaties, bedrijven en burgers. De VWS-handreiking ‘Samenspel lokale coalities

19 maart 2022

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving heeft aan de hand van concrete casuïstiek onderzocht hoe de wettelijke stelsels van zorg en ondersteuning aangepast kunnen worden

19 maart 2022

Kinderen en gezinnen met complexe problemen krijgen nog te vaak niet de zorg die zij nodig hebben. Ondanks de enorme inzet van alle betrokkenen –

18 februari 2022

Hoe werk je samen in een City Deal met meer dan vijftig of zelfs meer dan honderd partners? Hoe kunnen grote deals goede – grootse

18 februari 2022

Publicatie van ActiZ over nieuwe, toekomstbestendige woonzorgvormen met praktijkvoorbeelden waarin zorgorganisaties ondersteunend werkten. Naar de publicatie

18 februari 2022

E-Magazine met een GGZ-perspectief (vanuit de brancheorganisaties) op integraal werken in de wijk. Met veel praktijkvoorbeelden. Naar het e-magazine

18 februari 2022

Voor het doorbreken van armoede zijn grote veranderingen nodig. Binnen groepen mensen en organisaties, in de politiek en zelfs wereldwijd. Grote veranderingen als gevolg van

15 februari 2022

Digitaal magazine met twaalf voorbeelden van samenwerken in wijken. Goed wonen in leefbare wijken vraagt om het combineren van sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Wonen, zorg,

3 februari 2022

Beleid en praktijk, twee werelden, één gedachte. Toch sluit de samenwerking nog niet altijd goed aan. Integraal Werken in de Wijk geeft met deze verjaardagskalender

1 oktober 2021

Praktische informatie over samenwerkingsvormen. Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) signaleert dat in een aantal regio’s de wens bestaat om bij de toekomstige inkoop van

6 augustus 2021

De landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft aanbevelingen geformuleerd over hoe huisartsen de samenwerking met wijkteams vorm kunnen geven. Want de verbinding tussen huisarts en wijkteam is belangrijk

6 augustus 2021

Onderzoeksrapport naar aanleiding van experimenten met van ambulante ggz in de wijk, die laten zien dat organisatienetwerken over de grenzen van de wettelijke domeinen heen effectief

6 augustus 2021

Handvatten aan gemeenten (vijf profielen en schuifoefening) die wijkgericht werken willen vormgeven of een stap verder willen brengen. Wijkambtenaren en beleidsmakers krijgen inzicht in verschillende vormen van

6 augustus 2021

De collectieve aanpak is een groepsgerichte vorm van samenwerken met ouders, waarbij gewerkt wordt aan veelvoorkomende vragen in de wijk en op scholen. Het idee

27 juli 2021

In de Community of Practice zijn kennis en ervaringen gedeeld over de vormen van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in de verschillende regio’s. De presentaties die gegeven

15 juli 2021

Dat is schrikken. Van de deelnemers aan de workshop Verantwoorde caseload tijdens de Dag van de Wijkteams geeft 80% aan dat de caseload te veel

15 juli 2021

Hoeveel cliënten kan een team jeugdconsulenten of een sociaal wijkteam ondersteunen? Om een antwoord te kunnen geven op die vraag, ontwikkelde het programma Integraal Werken

15 juli 2021

Werkpakket dat beschrijft hoe je in 3 stappen kunt toewerken naar een verantwoorde caseload. Het werkpakket bevat daartoe toelichtingen en opdrachten. Download het werkpakket Voor alle informatie over

14 mei 2021

In dit rapport lees je de resultaten van een onderzoek naar wat integraal werken op het snijvlak van zorg en welzijn en werk en inkomen precies inhoudt

14 mei 2021

Handvatten voor lokale participatie van jongeren en ouders. Het project ‘Jeugdhulp doen we Samen’ verzamelde handvatten en voorbeelden voor hoe je als gemeente de participatie van

14 mei 2021

Brochure van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) met tips en aanbevelingen voor samen werken aan bewonersinitiatieven. Hoe doe je dat en waar begin je?

6 mei 2021

De leefbaarheid in wijken in de wat armere postcodegebieden staat stevig onder druk. Dat werd nog eens onderstreept tijdens het symposium ‘Leefbare wijken’, voorafgaand aan de

30 april 2021

Movisie volgde professionals van vijf verschillende wijkteams, om een beter beeld te krijgen van hun dagelijkse praktijk. Het zijn de wijkteams die integraal, generalistisch, interdisciplinair en outreachend

30 april 2021

In de publicatie Wij in de wijk lees je dat je er in Nederland niet alleen voor hoeft te staan. Dat is met de coronacrisis wel weer

20 april 2021

Wijkwijzer is een nieuw online kennis- en leerplatform om het werken aan leefbare en veilige wijken te versterkenWijkWijzer geeft ook informatie over hoe je integraal kunt

20 april 2021

De bedoeling van deze handreiking van het Verwey-Jonker Instituut is helder te maken wat je rol is, en bij te dragen aan een eenduidige communicatie naar ketenpartners

9 april 2021

In Buurt in Bloei gaan mensen samen met een wijkprofessional kijken welke talenten ze hebben, hoe ze die verder kunnen ontwikkelen en hoe ze die

26 maart 2021

De regio Oost-Achterhoek kent een goede traditie van samenwerking tussen gemeenten en het onderwijs. Toen de eerste contouren van de invoering van passend onderwijs en

26 maart 2021

De Ondersteuner jeugd en gezin (OJG) is aanwezig in de huisartsenpraktijk en in dienst bij een wijkteam of gemeente. Deze professional pakt lichte ondersteuningsvragen op.

22 februari 2021

Rapport van de Haagse Hogeschool. Aan de hand van het model van het SCP over verwachte jeugdhulpgebruik brengt dit rappport het verschil in kaart tussen

18 januari 2021

Inwoners melden zich bij het Buurtteam, daar wordt vervolgens geïnventariseerd hoe buurtteammedewerkers, schulddienstverleners, sociaal raadslieden en eventueel financieel vrijwilligers, de inwoners het beste kunnen helpen

16 oktober 2020

Publicatie van LHV, NHG en InEen hoe lokaal en in de wijk de samenwerking te organiseren tussen huisartsen(-organisaties), andere zorgaanbieders en gemeenten. En hoe de verbinding te

21 april 2020

Door het coronavirus verkeert Nederland in een ongekende situatie. Hierdoor kunnen problemen ontstaan of verergeren die vaak vragen om een integrale aanpak. Samenwerken in deze

5 februari 2020

Welke ontwikkelpunten voor sociale wijkteams spelen er in praktijk en beleid en in welke richting zoeken gemeenten oplossingen of verbeteringen? Aan de hand van evaluatierapporten

7 januari 2020

De werkvloer bepaalt of wijkteams presteren, niet het beleid. Dat blijkt uit het project “Teamwerk in de Wijk” dat de kenmerken van wijkteams heeft onderzocht

3 januari 2020

Deze routekaart maakt de reis van inwoners met vragen of problemen inzichtelijk, en moet beleidsmakers en beslissers van gemeenten helpen de toegang tot zorg en ondersteuning te

11 november 2019

In het kwalitatieve onderzoek ‘De Sterkste Schakels’ is nagegaan welke werkzame elementen (gebaseerd op eerder literatuuronderzoek) de praktijk ervaart in de samenwerking tussen de JGZ,

19 juli 2019

In de Arnhemse wijk Klarendal is een pilot uitgevoerd waar de afdelingen werk, inkomen, het wijkteam en het UWV met elkaar samenwerkten bij mensen met

12 maart 2019

eMagazine met geleerde lessen en praktijkvoorbeelden over de samenwerking tussen huisartsen en het sociaal domein. Het magazine is gemaakt vanuit het project ‘preventie in de

11 februari 2019

Veel thuiswonende ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook wanneer hun behoefte aan zorg toeneemt. Om ouderen langer vitaal te houden is een

30 november 2018

Integraal werken voor en met jongeren, vooral rondom schulden en armoedeproblematiek. Dat is het onderwerp van het eMagazine Integraal samenwerken voor de Jeugd. Het magazine bevat een

20 november 2018

Hoe zorg je voor een goede aansluiting tussen het medisch en sociaal domein. In dit rapport staan bevindingen en tips van en voor professionals in de

2 oktober 2018

Deze publicatie biedt een kijkje in de keuken van vijf gemeenten die meededen aan een begeleidingstraject voor het ontwikkelen van intergraal werken in de wijk.

23 maart 2018

Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht de ervaringen van de City Deal Inclusieve Stad. Lees volledig rapport Het onderzoek vond plaats in in Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad. Sociaal

29 januari 2018

60% van de wijkteams heeft behoefte aan ondersteuning bij diversiteitsproofwerken. Ook gemeenten kunnen hierbij hulp gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving. Het Kennisplatform Integratie &

20 juli 2017

Draaiboek en materialen om bijeenkomst te organiseren om met uw (toekomstige) samenwerkingspartners stappen te zetten om de samenwerking vorm te geven, te verbeteren of bij

18 mei 2017

GGZ in de Wijk levert een bijdrage aan de verbetering van het welzijn en de zelfredzaamheid van bewoners met een psychische of psychiatrische beperking. In dit

24 april 2017

Wijkteamleiders en medewerkers zijn in het algemeen positief over de prestaties van hun teams. Zij beoordelen hun prestaties als ruim voldoende: gemiddeld 7.7. Dat blijkt

28 maart 2017

Twee jaar na de decentralisaties en de massale ontwikkeling van (wijk)teams blikken diverse gemeenten terug op de keuzes die zij maakten bij de oprichting van

21 februari 2017

Hoe geeft u samenwerking met informele zorg vorm? Aan de hand van een model kunt u meteen aan de slag! Download de publicatie

10 januari 2017

Vier voorbeelden van teams waar de samenwerking met actieve burgers en/of burgerinitiatieven wel goed verloopt. Wat zijn werkzame factoren die bijdragen aan een goede samenwerking?

18 november 2016

Waarom beter samenwerken? Cliënten met vragen en problemen op verschillende levensgebieden wilt u snel passende ondersteuning bieden. Dat doet u niet alleen. U werkt samen