Deel deze pagina

Monitoring en evaluatie

Aanpakken om systematisch kwaliteit en resultaat te peilen, daarvan te leren en bij te sturen.

Bekijk alle publicaties
10 november 2022

Om meer inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde en impact van sociaal werk kunnen sociaalwerkorganisaties via de website van Sociaal Werk Nederland twee hulpmiddelen

18 februari 2022

Op 16 december 2021 is de zevende en laatste voortgangsrapportage van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) verzonden naar de Tweede Kamer. Ruim drie jaar geleden

18 februari 2022

De impactmonitor Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van het CBS laat op structurele basis zien hoe het er in Nederland voor staat met de aanpak

18 februari 2022

Onderzoek van het Verwey Jonker Instituut naar ontwikkelingen in de inzet van jeugdhulp in Eindhoven, de behoeften van inwoners in hulp en mogelijke verklaringen hiervoor.

18 februari 2022

Voor ZonMW en het Ministerie van JenV deed IPW samen met vijf gemeenten en het CBS actieonderzoek naar multiproblematiek. De vijf gemeenten zijn Amersfoort, Dordrecht,

1 oktober 2021

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak langdurige begeleiding nodig op verschillende levensterreinen: gedurende hun schoolloopbaan, in hun woonsituatie, bij het regelen van financiën en

16 augustus 2021

De proeftuin is ontstaan vanuit een behoefte. Ouders leken onvoldoende de juiste ondersteuning te bereiken en scholen kregen veel vragen over gezins- of opvoed/opgroeiproblematiek en

12 augustus 2021

In de City Deal Eenvoudig Maatwerk experimenteren 8 gemeenten, 1 regio, 4 ministeries en verschillende uitvoeringsorganisaties met vormen van maatwerk voor mensen met gestapelde problemen.

27 juli 2021

Rapport met inzichten over hoe cliënten doorgevoerde beleidsveranderingen in de dagelijkse praktijk ervaren. I&O Research onderzocht dit in opdracht van de gemeente Arnhem. In aanvulling op het

27 juli 2021

E-magazine over de vraag hoe goede samenwerking tussen lokale partijen bij kan dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken? Uitgave van het ministerie van

15 juli 2021

Gemeenten slagen er toch in couleur locale aan te brengen in hun sociaal domeinbeleid, hoewel dat beleid op papier vaak gelijksoortig is, algemeen geformuleerd en

24 juni 2021

Toezicht Sociaal Domein (TSD) en Integraal Werken in de Wijk (IWW) ontwikkelden de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET) voor gemeenten en uitvoeringspartners. De tool

20 april 2021

De impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling van het CBS laat op structurele basis zien hoe het er in Nederland voor staat met de aanpak van huiselijk geweld

20 april 2021

De Werkplaatsen Sociaal Domein maakten van dichtbij mee wat de impact van de coronacrisis op het sociaal domein is. Welke inzichten hebben zij opgedaan? Welke lessen kunnen

20 april 2021

Versnipperde financiering leidt er vaak toe dat initiatieven voor integrale zorg en ondersteuning vastlopen. Vilans-onderzoekers Sandra Dahmen en Ludo Glimmerveen keken naar de achterliggende oorzaken en

17 december 2020

Hoe volgen professionals de resultaten van hun werk en wat betekent dit voor zinvolle monitoring? IWW en Movisie onderzochten de gebruikte monitoringsystemen en de manier

30 april 2020

Het doel van deze flyer is om duidelijk te maken hoe de zelfevaluatietool en de beschrijving van de basisfuncties zich tot elkaar verhouden. Het rapport ‘Basisfuncties voor lokale

5 februari 2020

Welke ontwikkelpunten voor sociale wijkteams spelen er in praktijk en beleid en in welke richting zoeken gemeenten oplossingen of verbeteringen? Aan de hand van evaluatierapporten

31 oktober 2019

Wat is de samenhang tussen de manier waarop de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp is vormgegeven en de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp? Die vraag stond centraal

21 januari 2019

Het SCP meet sinds de decentralisaties in 2015 jaarlijks wat voor effect de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet hebben op de gebruikers van deze wetten. Belangrijkste uitkomst van

30 november 2018

Rapport over de stand van zaken inkoop diensten in het kader van Wmo 2015 en Jeugdwet. Bekijk de monitor De monitor gemeentelijke zorginkoop geeft inzicht in

4 december 2017

Dit SCP rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen die zich voordoen in het gedecentraliseerde sociaal domein. De rapportage bestaat uit 5 delen die elk een

24 april 2017

Het zorgstelsel is niet voor iedereen overzichtelijk, zo blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman. Het lukt veel burgers niet om de hulp of ondersteuning