Deel deze pagina

Integrale zorg en ondersteuning

Handvatten voor het domeinoverstijgend en wijkgericht werken bij meervoudige en complexe problematiek.

Bekijk alle publicaties
8 maart 2023

Om in een vroeg stadium hulpvragen van bewoners te signaleren en op te pakken, is een passende sociale infrastructuur nodig waarin bewoners en professionals samenwerken.

20 februari 2023

‘Sociaal Plein Damzicht’ is een online platform waar profes­sionals van het medische en sociale domein elkaar kunnen vinden én een fysieke plek waar zij spreekuren

29 december 2022

Essay van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat voor het eerst wetenschappelijke kennis over mensbeelden in beleid op een rij zet en handvatten biedt

22 november 2022

Dit onderzoek bouwt voort op eerdere publicaties van Platform31 over integraal werken in de wijk en op De kracht van het gewone, dat onderzoekt hoe gemeenten

22 april 2022

Namens gemeenten zet de VNG zich actief in voor preventieve gezondheid. ‘Gezond leven makkelijker maken’ is een belangrijk thema. De VNG heeft dit uitgewerkt in

23 februari 2022

De Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd & Gezin (POH J&G) levert een bijdrage aan het bieden van passende hulp aan jongeren en hun ouders. Huisartsen en POH’ers

18 februari 2022

Nu meer mensen met een psychische kwetsbaarheid of verslaving zelfstandig in de wijk blijven wonen, vraagt dat aandacht voor de voorzieningen in de wijk. Welke

18 februari 2022

Artikel van ZonMw met verwijzing naar eindrapport en praatplaat; ontwikkeltraject integraal werken aan participatie in 3 gemeentes begeleid door Hogeschool Utrecht en Movisie. Naar het

18 februari 2022

In 2015, met de decentralisaties in het sociaal domein, hebben gemeenten en Rijk de ambities, organisatie en werkwijze van de gemeentelijke ondersteuning in het sociaal

18 februari 2022

Voor ZonMW en het Ministerie van JenV deed IPW samen met vijf gemeenten en het CBS actieonderzoek naar multiproblematiek. De vijf gemeenten zijn Amersfoort, Dordrecht,

6 augustus 2021

Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer kinderen bereikt met hun beleid om kinderarmoede terug te dringen. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van het

6 augustus 2021

Naast capaciteiten van jongeren en de invloed van gezin en school, speelt ook de buurt een belangrijke rol bij de ontwikkelkansen van jongeren die opgroeien in een

6 augustus 2021

Diverse knelpunten belemmeren het ontvangen van passende zorg en ondersteuning. Zij houden verband met het stelsel maar ook met de werk- en denkwijzen van zorgorganisaties

6 augustus 2021

De collectieve aanpak is een groepsgerichte vorm van samenwerken met ouders, waarbij gewerkt wordt aan veelvoorkomende vragen in de wijk en op scholen. Het idee

27 juli 2021

Onderzoek vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Twente in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland, waar ongeveer 1 op de 20 kinderen opgroeit in een gezin met een

27 juli 2021

Magazine over de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd. Onder andere projectleiders, praktijkprofessionals en onderzoekers vertellen over de belangrijkste resultaten van het project waar

27 juli 2021

In Amsterdam verkeren veel huishoudens in een situatie waarin zij meer bezig zijn met overleven dan leven. Daarom is in 2018 in Geuzenveld-Slotermeer gestart met

27 juli 2021

Het platform JEP maakt een nieuwe podcastreeks over het thema veerkracht, in samenwerking met Stijn Sieckelinck van de Vrije Universiteit. In de podcastreeks van totaal 6

27 juli 2021

Digitaal magazine van ZonMw over projecten integraal werken in de wijk. Een belangrijk uitgangspunt van de Jeugdwet is dat ondersteuning en hulp integraal is en dichtbij

27 juli 2021

Gezamenlijke analyse, uitgegeven door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over kinderen en hun gezinnen met complexe problematiek. Wat is het perspectief op de vragen en

27 juli 2021

Onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut deed samen met Institute of Management Research van de Radboud Universiteit Nijmegen naar de duiding van de jeugdzorgpraktijk van gemeenten, waarbij

29 juni 2021

Magazine van ZonMw met de opbrengsten van de academische werkplaatsen jeugd.

14 mei 2021

In dit rapport lees je de resultaten van een onderzoek naar wat integraal werken op het snijvlak van zorg en welzijn en werk en inkomen precies inhoudt

14 mei 2021

Publicatie van het Trimbos-instituut over een verbindend perspectief vanuit gemeenschappelijke waarden en gebruik makend van nieuwe initiatieven in het sociaal domein en ggz. Een toenemend deel

30 april 2021

In deze podcast bespreken Joanne Bredero van Beesd voor Elkaar en Chris Veldhuysen (Beleidsadviseur Wonen in Den Haag) dillema’s waar gemeenten mee te maken hebben. Want voor

20 april 2021

In het artikel van het CBS wordt beschreven welke ouderen een verhoogd risico lopen om minder zelfredzaam te worden en dus op termijn afhankelijk te worden van

13 april 2021

Publicatie in opdracht van het ministerie van VWS met verhalen van kinderen met verstandelijk beperkte ouders. In deze publicatie lees je vijf verhalen van kinderen

13 april 2021

Rapport van het SCP. Ouders in een kwetsbare situatie kunnen minder vaak terugvallen op een steunend netwerk. De toegang tot sociale netwerken is niet voor

23 februari 2021

Voor een krachtige en inclusieve samenleving zijn sociale verbanden van wijkbewoners essentieel, moet er meer vanuit de ‘wijk’ worden gedacht en moeten wijkteams zoeken naar

9 februari 2021

Wijkgericht werken is een belangrijk middel om het gewone leven te versterken, het uitgangspunt van de jeugdwet: jeugdigen kunnen kansrijk thuis opgroeien, leren en meedoen en

24 december 2020

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in 2019 drie casusonderzoeken uitgevoerd naar succesvolle integrale hulp en samenwerking. In deze casusonderzoeken is gewerkt met casuïstiek, waarbij sprake is van complexe

16 oktober 2020

Wat zijn de gevolgen van armoede en schulden bij kinderen en gezinnen en welke rol kunnen jeugdprofessionals hierbij spelen? Het Verwey-Jonker Instituut deed samen met het Lectoraat

16 oktober 2020

SCP-rapport over kwetsbare gezinnen in de jeugdzorg die extra aandacht nodig hebben. De kwaliteit van leven in ‘multigebruikhuishoudens’ is beduidend lager dan in overige gezinnen. Bekijk

7 augustus 2020

Op platformmultiproblematiek.nl bundelen vier kennisinstituten hun krachten en stellen beschikbare ervaringen, kennis en werkwijzen over multiproblematiek op één website beschikbaar.  Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vragen

3 januari 2020

Deze routekaart maakt de reis van inwoners met vragen of problemen inzichtelijk, en moet beleidsmakers en beslissers van gemeenten helpen de toegang tot zorg en ondersteuning te

21 november 2019

Het wijkgericht werken is volop in ontwikkeling. Hoe geef je dit zo vorm dat het daadwerkelijk verschil maakt in de levens van het kind en

30 november 2018

Integraal werken voor en met jongeren, vooral rondom schulden en armoedeproblematiek. Dat is het onderwerp van het eMagazine Integraal samenwerken voor de Jeugd. Het magazine bevat een

7 november 2018

Om problemen van kwetsbare inwoners sneller op te lossen of zelfs te voorkomen, willen steeds meer gemeenten beleid op armoede en gezondheid koppelen. Gezond in… en

26 oktober 2018

Dit boek besteedt aandacht aan dit ‘nieuwe werken’, welke competenties dit vraagt en welk leiderschap past. In interprofessionele teams werken professionals met uiteenlopende expertises in

26 oktober 2018

Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende professionals en organisaties. Soms zijn bij één

2 oktober 2018

Deze publicatie biedt een kijkje in de keuken van vijf gemeenten die meededen aan een begeleidingstraject voor het ontwikkelen van intergraal werken in de wijk.