Deel deze pagina

Publicaties

Lees en bekijk alle relevante publicaties en andere uitingen. Een actueel aanbod van kennis, samengesteld om u op weg te helpen met integraal werken in de wijk. Meer informatie vindt u op de websites van de betrokken partners.

8 maart 2023

Om in een vroeg stadium hulpvragen van bewoners te signaleren en op te pakken, is een passende sociale infrastructuur nodig waarin bewoners en professionals samenwerken.

7 maart 2023

Deze publicatie beschrijft hoe zeven gemeenten werken aan het oplossen van vastgelopen casuïstiek in het sociaal domein. Hoe gaan professionals in het sociaal domein om met

13 februari 2023

Deze wegwijzer helpt professionals in zorg en welzijn snel op weg om goed samen te werken met informele zorg. De publicatie verwijst via verschillende thema’s

29 december 2022

De GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte) is een erkende gespreksmethodiek waarmee professionals samen met (aanstaande) ouders, kinderen en eventuele andere professionals de sterke kanten en ontwikkel-

29 december 2022

Online beslishulp, ontwikkeld vanuit project ZonMw, dat (JGZ) professionals ondersteunt bij het gebruik van vier gevalideerde signaleringsinstrumenten (LSVG, ARI CP, SDQ en de RCADS-22)  in

29 december 2022

Essay van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat voor het eerst wetenschappelijke kennis over mensbeelden in beleid op een rij zet en handvatten biedt

29 november 2022

Artikel van adviesbureau BMC met een visie op de huidige ontwikkelingen in het sport- en beweegveld. In 2040 moet minimaal 75% van volwassenen in Nederland

22 november 2022

Dit onderzoek bouwt voort op eerdere publicaties van Platform31 over integraal werken in de wijk en op De kracht van het gewone, dat onderzoekt hoe gemeenten

10 november 2022

Om meer inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde en impact van sociaal werk kunnen sociaalwerkorganisaties via de website van Sociaal Werk Nederland twee hulpmiddelen

5 oktober 2022

Praktische tool met handvatten voor het aansluiten bij een LVB in (hulp)gesprekken en links naar verdieping. Voor iedereen die in het werk contact heeft met

29 september 2022

Onderzoek van het Trimbos instituut dat de knelpunten in kaart brengt die spelen bij de zorg voor mensen met onbegrepen gedrag in de thuissituatie vanuit

29 september 2022

Nabijheid is een belangrijk streven in het sociaal werk. Nabij sociaal werken krijgt invulling door veel partijen, in vele werkwijzen, begrippen en theoretische concepten. Maar

29 september 2022

Factsheet van het RIVM over de ontwikkelingen in de wijkverpleging en wat daarin verbeterd kan worden. Pleidooi voor samenwerking.

29 september 2022

Praktijkboek voor meerjarig gebiedsgerichte aanpak van kwetsbare wijken.

16 augustus 2022

Hoe zit het Sociaal Domein nu in elkaar? Dat is een vraag die veel nieuwe raadsleden, en misschien oude ook wel, zich stellen. Om raadsleden

28 april 2022

Vernieuwde handreiking van de VNG voor onafhankelijke cliëntondersteuning uit. In deze update zijn zoveel mogelijk de ervaringen en opgedane kennis verwerkt uit het Koploperproject cliëntondersteuning

26 april 2022

Artikel van Integraal Werken in de Wijk dat de professional in het sociaal domein een overzicht biedt van de beschikbare kennis en tools die kunnen

22 april 2022

Namens gemeenten zet de VNG zich actief in voor preventieve gezondheid. ‘Gezond leven makkelijker maken’ is een belangrijk thema. De VNG heeft dit uitgewerkt in

19 april 2022

Hoe ziet een toekomstbestendige Wmo eruit? De VNG heeft met andere partijen in de zorg een visie opgesteld. VNG-commissielid Otwin van Dijk: ‘Je hoeft niet

19 april 2022

Conclusies van een eerste beknopte inventarisatie van rijksgelden met een gebiedsgerichte focus en rijksbudgetten die op een gebiedsgerichte manier kunnen worden ingezet voor brede opgaven.

7 april 2022

Digitale informatie en suggesties van Pharos om moeilijk bereikbare inwoners te bereiken en te betrekken. Naar de informatie

29 maart 2022

Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut waaruit blijkt dat de integrale aanpak van Switch helpt om structureel en intergenerationeel geweld in gezinnen te stoppen en dat

23 maart 2022

Het verminderen van eenzaamheid vraagt om een blijvende, lokaal verankerde aanpak met een duurzame samenwerking tussen organisaties, bedrijven en burgers. De VWS-handreiking ‘Samenspel lokale coalities

19 maart 2022

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving heeft aan de hand van concrete casuïstiek onderzocht hoe de wettelijke stelsels van zorg en ondersteuning aangepast kunnen worden

19 maart 2022

Kinderen en gezinnen met complexe problemen krijgen nog te vaak niet de zorg die zij nodig hebben. Ondanks de enorme inzet van alle betrokkenen –

23 februari 2022

De Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd & Gezin (POH J&G) levert een bijdrage aan het bieden van passende hulp aan jongeren en hun ouders. Huisartsen en POH’ers

19 februari 2022

Publicatie van Pharos met actiepunten om de gezondheidskloof te verkleinen, in het verlengde van het beleid van het kabinet Rutte IV. Naar de publicatie

18 februari 2022

Op 16 december 2021 is de zevende en laatste voortgangsrapportage van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) verzonden naar de Tweede Kamer. Ruim drie jaar geleden

18 februari 2022

Podcast over meedoen in de samenleving met een LVB. ‘We weten dat mensen met een beperking dit voor hun leven hebben. Ze blijven altijd hulp

18 februari 2022

Met Operatie Wijken wil Wijkwijzer het beleid van richting veranderen. De lokale aanpak of nog liever de lokale problemen moeten leidend zijn. Door concrete situaties

18 februari 2022

Nu meer mensen met een psychische kwetsbaarheid of verslaving zelfstandig in de wijk blijven wonen, vraagt dat aandacht voor de voorzieningen in de wijk. Welke

18 februari 2022

Hoe werk je samen in een City Deal met meer dan vijftig of zelfs meer dan honderd partners? Hoe kunnen grote deals goede – grootse

18 februari 2022

De impactmonitor Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van het CBS laat op structurele basis zien hoe het er in Nederland voor staat met de aanpak

18 februari 2022

Artikel van ZonMw met verwijzing naar eindrapport en praatplaat; ontwikkeltraject integraal werken aan participatie in 3 gemeentes begeleid door Hogeschool Utrecht en Movisie. Naar het

18 februari 2022

Onderzoek van het Verwey Jonker Instituut naar ontwikkelingen in de inzet van jeugdhulp in Eindhoven, de behoeften van inwoners in hulp en mogelijke verklaringen hiervoor.

18 februari 2022

Publicatie van ActiZ over nieuwe, toekomstbestendige woonzorgvormen met praktijkvoorbeelden waarin zorgorganisaties ondersteunend werkten. Naar de publicatie

18 februari 2022

E-Magazine met een GGZ-perspectief (vanuit de brancheorganisaties) op integraal werken in de wijk. Met veel praktijkvoorbeelden. Naar het e-magazine

18 februari 2022

Voor het doorbreken van armoede zijn grote veranderingen nodig. Binnen groepen mensen en organisaties, in de politiek en zelfs wereldwijd. Grote veranderingen als gevolg van

18 februari 2022

In 2015, met de decentralisaties in het sociaal domein, hebben gemeenten en Rijk de ambities, organisatie en werkwijze van de gemeentelijke ondersteuning in het sociaal

18 februari 2022

Voor ZonMW en het Ministerie van JenV deed IPW samen met vijf gemeenten en het CBS actieonderzoek naar multiproblematiek. De vijf gemeenten zijn Amersfoort, Dordrecht,

15 februari 2022

Digitaal magazine met twaalf voorbeelden van samenwerken in wijken. Goed wonen in leefbare wijken vraagt om het combineren van sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Wonen, zorg,

3 februari 2022

Beleid en praktijk, twee werelden, één gedachte. Toch sluit de samenwerking nog niet altijd goed aan. Integraal Werken in de Wijk geeft met deze verjaardagskalender

1 oktober 2021

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak langdurige begeleiding nodig op verschillende levensterreinen: gedurende hun schoolloopbaan, in hun woonsituatie, bij het regelen van financiën en

1 oktober 2021

Verzameling van bestaande informatie en tools/instrumenten om inhoudelijk invulling te geven aan de kwaliteitsstandaarden van het kwaliteitskader Werken aan veiligheid. Er wordt per kwaliteitsstandaard verwezen naar

1 oktober 2021

Uitwerking van de VNG van het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor wijkteams en gemeenten.

1 oktober 2021

Praktische informatie over samenwerkingsvormen. Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) signaleert dat in een aantal regio’s de wens bestaat om bij de toekomstige inkoop van

29 september 2021

Instrument dat helpt zicht te krijgen op de signalen, risicofactoren en beschermende factoren bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Je volgt bij een vermoeden van huiselijk

12 augustus 2021

‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’ – het is een gevleugelde uitspraak van Johan Cruijff. In actieonderzoek geldt iets vergelijkbaars: je krijgt

12 augustus 2021

In de City Deal Eenvoudig Maatwerk experimenteren 8 gemeenten, 1 regio, 4 ministeries en verschillende uitvoeringsorganisaties met vormen van maatwerk voor mensen met gestapelde problemen.

6 augustus 2021

De landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft aanbevelingen geformuleerd over hoe huisartsen de samenwerking met wijkteams vorm kunnen geven. Want de verbinding tussen huisarts en wijkteam is belangrijk

6 augustus 2021

Onderzoeksrapport naar aanleiding van experimenten met van ambulante ggz in de wijk, die laten zien dat organisatienetwerken over de grenzen van de wettelijke domeinen heen effectief

6 augustus 2021

Deze handreiking van Platform31 en Movisie geeft context en zeven bouwstenen waarmee je een vliegende start kunt maken met het opstellen van een buurtagenda. Of je nu

6 augustus 2021

Handvatten aan gemeenten (vijf profielen en schuifoefening) die wijkgericht werken willen vormgeven of een stap verder willen brengen. Wijkambtenaren en beleidsmakers krijgen inzicht in verschillende vormen van

6 augustus 2021

Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer kinderen bereikt met hun beleid om kinderarmoede terug te dringen. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van het

6 augustus 2021

Naast capaciteiten van jongeren en de invloed van gezin en school, speelt ook de buurt een belangrijke rol bij de ontwikkelkansen van jongeren die opgroeien in een

6 augustus 2021

Diverse knelpunten belemmeren het ontvangen van passende zorg en ondersteuning. Zij houden verband met het stelsel maar ook met de werk- en denkwijzen van zorgorganisaties

27 juli 2021

Rapport met inzichten over hoe cliënten doorgevoerde beleidsveranderingen in de dagelijkse praktijk ervaren. I&O Research onderzocht dit in opdracht van de gemeente Arnhem. In aanvulling op het

27 juli 2021

Digitale mindmap van de Werkplaats Sociaal Domein over de huidige situatie wat betreft de meerwaarde van (familie) ervaringsdeskundigen en de samenwerking met (familie) ervaringsdeskundigen. Bekijk de

27 juli 2021

Onderzoek vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Twente in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland, waar ongeveer 1 op de 20 kinderen opgroeit in een gezin met een

27 juli 2021

E-magazine over de vraag hoe goede samenwerking tussen lokale partijen bij kan dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken? Uitgave van het ministerie van

27 juli 2021

In de Community of Practice zijn kennis en ervaringen gedeeld over de vormen van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in de verschillende regio’s. De presentaties die gegeven

27 juli 2021

Magazine over de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd. Onder andere projectleiders, praktijkprofessionals en onderzoekers vertellen over de belangrijkste resultaten van het project waar

27 juli 2021

In Amsterdam verkeren veel huishoudens in een situatie waarin zij meer bezig zijn met overleven dan leven. Daarom is in 2018 in Geuzenveld-Slotermeer gestart met

27 juli 2021

Het platform JEP maakt een nieuwe podcastreeks over het thema veerkracht, in samenwerking met Stijn Sieckelinck van de Vrije Universiteit. In de podcastreeks van totaal 6

27 juli 2021

Digitaal magazine van ZonMw over projecten integraal werken in de wijk. Een belangrijk uitgangspunt van de Jeugdwet is dat ondersteuning en hulp integraal is en dichtbij

27 juli 2021

Essay van het Verwey-Jonker Instituut met voorstellen voor de organisatie van samenwerking in het wijkenbeleid voor wijken waar de problemen zich opstapelen. Hoe krijgen we richting

27 juli 2021

Gezamenlijke analyse, uitgegeven door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over kinderen en hun gezinnen met complexe problematiek. Wat is het perspectief op de vragen en

27 juli 2021

Onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut deed samen met Institute of Management Research van de Radboud Universiteit Nijmegen naar de duiding van de jeugdzorgpraktijk van gemeenten, waarbij

15 juli 2021

Dat is schrikken. Van de deelnemers aan de workshop Verantwoorde caseload tijdens de Dag van de Wijkteams geeft 80% aan dat de caseload te veel

15 juli 2021

Hoeveel cliënten kan een team jeugdconsulenten of een sociaal wijkteam ondersteunen? Om een antwoord te kunnen geven op die vraag, ontwikkelde het programma Integraal Werken

15 juli 2021

Werkpakket dat beschrijft hoe je in 3 stappen kunt toewerken naar een verantwoorde caseload. Het werkpakket bevat daartoe toelichtingen en opdrachten. Download het werkpakket Voor alle informatie over

15 juli 2021

Gemeenten slagen er toch in couleur locale aan te brengen in hun sociaal domeinbeleid, hoewel dat beleid op papier vaak gelijksoortig is, algemeen geformuleerd en

29 juni 2021

Magazine van ZonMw met de opbrengsten van de academische werkplaatsen jeugd.

24 juni 2021

Toezicht Sociaal Domein (TSD) en Integraal Werken in de Wijk (IWW) ontwikkelden de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET) voor gemeenten en uitvoeringspartners. De tool

11 juni 2021

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van april en

20 mei 2021

Met de kennisbouwstenen heb je in kaart over welke algemene en specifieke kennis wijkteams en -netwerken moeten beschikken. Zo is helder welke kennis wordt gemist en wanneer

14 mei 2021

In dit rapport lees je de resultaten van een onderzoek naar wat integraal werken op het snijvlak van zorg en welzijn en werk en inkomen precies inhoudt

14 mei 2021

Om in een voortdurend veranderende omgeving de best passende ondersteuning op maat te bieden aan kinderen en jongeren, werken organisaties aan een lerende cultuur waarin

14 mei 2021

Handvatten voor lokale participatie van jongeren en ouders. Het project ‘Jeugdhulp doen we Samen’ verzamelde handvatten en voorbeelden voor hoe je als gemeente de participatie van

14 mei 2021

Brochure van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) met tips en aanbevelingen voor samen werken aan bewonersinitiatieven. Hoe doe je dat en waar begin je?

14 mei 2021

Het Kenniscentrum LVB geeft in deze publicatie een overzichtelijk schema van belemmerende en bevorderende factoren die een rol spelen bij het integraal werken met kwetsbare gezinnen. Op

14 mei 2021

Publicatie van het Trimbos-instituut over een verbindend perspectief vanuit gemeenschappelijke waarden en gebruik makend van nieuwe initiatieven in het sociaal domein en ggz. Een toenemend deel

6 mei 2021

De leefbaarheid in wijken in de wat armere postcodegebieden staat stevig onder druk. Dat werd nog eens onderstreept tijdens het symposium ‘Leefbare wijken’, voorafgaand aan de

30 april 2021

Publicatie waarin de uitdagingen van netwerkzorg en governance worden ontrafeld aan de hand van ervaringen van vijf zorgnetwerken. De publicatie biedt een leidraad voor partijen die

30 april 2021

Movisie volgde professionals van vijf verschillende wijkteams, om een beter beeld te krijgen van hun dagelijkse praktijk. Het zijn de wijkteams die integraal, generalistisch, interdisciplinair en outreachend

30 april 2021

In deze podcast bespreken Joanne Bredero van Beesd voor Elkaar en Chris Veldhuysen (Beleidsadviseur Wonen in Den Haag) dillema’s waar gemeenten mee te maken hebben. Want voor

30 april 2021

In de publicatie Wij in de wijk lees je dat je er in Nederland niet alleen voor hoeft te staan. Dat is met de coronacrisis wel weer

22 april 2021

Overzicht van de activiteiten van het programma Integraal Werken in de Wijk in 2020. Bekijk het verslag.

20 april 2021

Wijkwijzer is een nieuw online kennis- en leerplatform om het werken aan leefbare en veilige wijken te versterkenWijkWijzer geeft ook informatie over hoe je integraal kunt

20 april 2021

De bedoeling van deze handreiking van het Verwey-Jonker Instituut is helder te maken wat je rol is, en bij te dragen aan een eenduidige communicatie naar ketenpartners

20 april 2021

De impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling van het CBS laat op structurele basis zien hoe het er in Nederland voor staat met de aanpak van huiselijk geweld

20 april 2021

In het artikel van het CBS wordt beschreven welke ouderen een verhoogd risico lopen om minder zelfredzaam te worden en dus op termijn afhankelijk te worden van

20 april 2021

De Werkplaatsen Sociaal Domein maakten van dichtbij mee wat de impact van de coronacrisis op het sociaal domein is. Welke inzichten hebben zij opgedaan? Welke lessen kunnen

20 april 2021

Versnipperde financiering leidt er vaak toe dat initiatieven voor integrale zorg en ondersteuning vastlopen. Vilans-onderzoekers Sandra Dahmen en Ludo Glimmerveen keken naar de achterliggende oorzaken en

13 april 2021

Publicatie in opdracht van het ministerie van VWS met verhalen van kinderen met verstandelijk beperkte ouders. In deze publicatie lees je vijf verhalen van kinderen

13 april 2021

Rapport van het SCP. Ouders in een kwetsbare situatie kunnen minder vaak terugvallen op een steunend netwerk. De toegang tot sociale netwerken is niet voor

19 maart 2021

Welke kennis over wijkgericht werken kunnen professionals gebruiken om jeugdigen en gezinnen te ondersteunen? Integraal Werken in de Wijk deed een inventarisatie van 11 projectplannen

26 februari 2021

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van januari 2021.

23 februari 2021

Voor een krachtige en inclusieve samenleving zijn sociale verbanden van wijkbewoners essentieel, moet er meer vanuit de ‘wijk’ worden gedacht en moeten wijkteams zoeken naar

22 februari 2021

Rapport van de Haagse Hogeschool. Aan de hand van het model van het SCP over verwachte jeugdhulpgebruik brengt dit rappport het verschil in kaart tussen

22 februari 2021

Online magazine met terugblik op het congres Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden (10 november 2020). Het congres is een samenwerking tussen Divosa, ZonMw, Sociaal

9 februari 2021

Wijkgericht werken is een belangrijk middel om het gewone leven te versterken, het uitgangspunt van de jeugdwet: jeugdigen kunnen kansrijk thuis opgroeien, leren en meedoen en

28 december 2020

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van december 2020.

24 december 2020

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in 2019 drie casusonderzoeken uitgevoerd naar succesvolle integrale hulp en samenwerking. In deze casusonderzoeken is gewerkt met casuïstiek, waarbij sprake is van complexe

17 december 2020

Hoe volgen professionals de resultaten van hun werk en wat betekent dit voor zinvolle monitoring? IWW en Movisie onderzochten de gebruikte monitoringsystemen en de manier

13 november 2020

Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens heeft kennis- en adviesbureau Stimulansz gevraagd om een overzicht te maken van alle hardheidclausules in 37 wetten rond het sociaal domein. Zo zie

10 november 2020

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van oktober 2020.

2 november 2020

Integraal werken is een begrip dat niet meer is weg te denken in het sociaal domein. Zeker niet in het werk van lokale sociale teams.

16 oktober 2020

Wat zijn de gevolgen van armoede en schulden bij kinderen en gezinnen en welke rol kunnen jeugdprofessionals hierbij spelen? Het Verwey-Jonker Instituut deed samen met het Lectoraat

16 oktober 2020

Adviesbureaus BMC en HHM beschrijven hierin hun PACT-aanpak: een opgavegerichte aanpak, waarbij een beperkt aantal partners door intensieve, inhoudelijke samenwerking nieuwe resultaten bereikt voor inwoners, vanuit

16 oktober 2020

Publicatie van LHV, NHG en InEen hoe lokaal en in de wijk de samenwerking te organiseren tussen huisartsen(-organisaties), andere zorgaanbieders en gemeenten. En hoe de verbinding te

16 oktober 2020

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van augustus en

16 oktober 2020

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van juli 2020.

16 oktober 2020

SCP-rapport over kwetsbare gezinnen in de jeugdzorg die extra aandacht nodig hebben. De kwaliteit van leven in ‘multigebruikhuishoudens’ is beduidend lager dan in overige gezinnen. Bekijk

13 augustus 2020

Integraal werken is complex. Dat zegt Laura Nooteboom, senior onderzoeker en psycholoog bij Curium-LUMC in een interview op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Zij

10 augustus 2020

In het Maatwerk Magazine (2020) presenteren de acht gemeenten en partners in de City Deal Eenvoudig Maatwerk hun aanpakken en ervaringen met het bieden van maatwerk.In het magazine staat

10 augustus 2020

Bij samen beslissen zoeken mensen samen met een begeleider of zorgverlener naar de ondersteuning of zorg die het beste bij hen, of hun kinderen, past.

7 augustus 2020

Op platformmultiproblematiek.nl bundelen vier kennisinstituten hun krachten en stellen beschikbare ervaringen, kennis en werkwijzen over multiproblematiek op één website beschikbaar.  Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vragen

21 juli 2020

Uit onderzoek van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) blijkt dat de toegang tot zorg en ondersteuning een pijnpunt is. Of beter gezegd: de ontoegankelijkheid van

9 juli 2020

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van juni 2020. Bekijk

11 juni 2020

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van mei 2020. Bekijk

28 mei 2020

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van april 2020.

26 mei 2020

In vijf jaar tijd heeft Movisie vier peilingen uitgevoerd onder Nederlandse gemeenten naar de stand van zaken rondom sociale (wijk)teams. Dit rapport beschrijft de resultaten uit de

30 april 2020

Het doel van deze flyer is om duidelijk te maken hoe de zelfevaluatietool en de beschrijving van de basisfuncties zich tot elkaar verhouden. Het rapport ‘Basisfuncties voor lokale

21 april 2020

Door het coronavirus verkeert Nederland in een ongekende situatie. Hierdoor kunnen problemen ontstaan of verergeren die vaak vragen om een integrale aanpak. Samenwerken in deze

9 april 2020

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van maart 2020.

28 februari 2020

Voor hulp en ondersteuning aan inwoners is het relevant te kijken naar het lokale sociale beleid (Wmo en Jeugd) en naar de manier waarop professionals

28 februari 2020

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van februari 2020.

6 februari 2020

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van januari 2020.

5 februari 2020

Welke ontwikkelpunten voor sociale wijkteams spelen er in praktijk en beleid en in welke richting zoeken gemeenten oplossingen of verbeteringen? Aan de hand van evaluatierapporten

7 januari 2020

De werkvloer bepaalt of wijkteams presteren, niet het beleid. Dat blijkt uit het project “Teamwerk in de Wijk” dat de kenmerken van wijkteams heeft onderzocht

3 januari 2020

Deze routekaart maakt de reis van inwoners met vragen of problemen inzichtelijk, en moet beleidsmakers en beslissers van gemeenten helpen de toegang tot zorg en ondersteuning te

21 november 2019

Het wijkgericht werken is volop in ontwikkeling. Hoe geef je dit zo vorm dat het daadwerkelijk verschil maakt in de levens van het kind en

19 november 2019

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van september en

19 november 2019

Veel gemeenten zijn bezig met de doorontwikkeling van wijkteams. Zo ook de gemeente Hollands Kroon. Incluzio Hollands Kroon levert sinds 1 juli 2016 zorg en

11 november 2019

In het kwalitatieve onderzoek ‘De Sterkste Schakels’ is nagegaan welke werkzame elementen (gebaseerd op eerder literatuuronderzoek) de praktijk ervaart in de samenwerking tussen de JGZ,

31 oktober 2019

Wat is de samenhang tussen de manier waarop de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp is vormgegeven en de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp? Die vraag stond centraal

19 juli 2019

In de Arnhemse wijk Klarendal is een pilot uitgevoerd waar de afdelingen werk, inkomen, het wijkteam en het UWV met elkaar samenwerkten bij mensen met

26 april 2019

Professionals in een sociaal team/wijkteam lopen dagelijks tegen uitdagingen aan. Er wordt veel van hen gevraagd. Hoe spring je over deze uitdagingen, hordes, heen als

9 april 2019

Inspiratiedossier om burgerkracht beter te benutten om zo de zorg en ondersteuning van inwoners te verbeteren. Met veel voorbeelden. Bekijk de publicatie

2 april 2019

Van 1 tot 3 april vond voor de 19e keer de International Conference on Integrated Care (ICIC) plaats, dit jaar in San Sebastian in Spanje.

12 maart 2019

eMagazine met geleerde lessen en praktijkvoorbeelden over de samenwerking tussen huisartsen en het sociaal domein. Het magazine is gemaakt vanuit het project ‘preventie in de

11 februari 2019

Veel thuiswonende ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook wanneer hun behoefte aan zorg toeneemt. Om ouderen langer vitaal te houden is een

21 januari 2019

Het SCP meet sinds de decentralisaties in 2015 jaarlijks wat voor effect de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet hebben op de gebruikers van deze wetten. Belangrijkste uitkomst van

30 november 2018

Publicatie van de Rijksoverheid waarin een beeld wordt geschetst van kenmerken en achtergronden zwerfjongeren en schulden. De meerderheid van de zwerfjongeren kampt met complexe meervoudige

30 november 2018

Rapport over de stand van zaken inkoop diensten in het kader van Wmo 2015 en Jeugdwet. Bekijk de monitor De monitor gemeentelijke zorginkoop geeft inzicht in

30 november 2018

Integraal werken voor en met jongeren, vooral rondom schulden en armoedeproblematiek. Dat is het onderwerp van het eMagazine Integraal samenwerken voor de Jeugd. Het magazine bevat een

20 november 2018

Hoe zorg je voor een goede aansluiting tussen het medisch en sociaal domein. In dit rapport staan bevindingen en tips van en voor professionals in de

7 november 2018

Om problemen van kwetsbare inwoners sneller op te lossen of zelfs te voorkomen, willen steeds meer gemeenten beleid op armoede en gezondheid koppelen. Gezond in… en

26 oktober 2018

Dit boek besteedt aandacht aan dit ‘nieuwe werken’, welke competenties dit vraagt en welk leiderschap past. In interprofessionele teams werken professionals met uiteenlopende expertises in

26 oktober 2018

Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende professionals en organisaties. Soms zijn bij één

24 oktober 2018

In iedere gemeente en in veel wijken wonen vluchtelingen. Uitgangspunt is dat zij gebruik maken van de reguliere (gezondheidszorg)voorzieningen in de wijk. Deze publicatie geeft

2 oktober 2018

Deze publicatie biedt een kijkje in de keuken van vijf gemeenten die meededen aan een begeleidingstraject voor het ontwikkelen van intergraal werken in de wijk.

27 maart 2018

Gebiedsregisseur, informatieanalist, bruggenbouwers en thuiszorgadviseurs. Integraal werken in de wijk betekent ook dat er nieuwe vormen van samenwerken, nieuwe werkwijzen én nieuwe functies ontstaan. In

26 maart 2018

Hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat de omschakeling naar volwassenheid en zelfstandigheid van kwetsbare jongeren meer geleidelijk en begeleid verloopt? Die vraag stond centraal in

23 maart 2018

Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht de ervaringen van de City Deal Inclusieve Stad. Lees volledig rapport Het onderzoek vond plaats in in Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad. Sociaal

20 maart 2018

De organisatie van integrale ouderenzorg is een complexe opgave die vraagt om een regionale aanpak van alle betrokkenen bij zorg en welzijn. Dat is de

9 maart 2018

Onderzoek van IWW naar werkzame elementen: Regisserende professional is onmisbare schakel voor succesvolle oplossingen. Lees de voorwaarden voor een goede persoonlijke en taakalliantie in het onderzoeksrapport.

12 februari 2018

Movisie deed onderzoek onder gemeenten naar sociale wijkteams. De resultaten staan in het rapport ‘Sociale (wijk)teams opnieuw uitgelicht’.  Lees het hele bericht en rapport op

30 januari 2018

Professionals vinden dat de werkwijze 1Gezin1Plan (1G1P) op een aantal punten meerwaarde biedt. Zij zijn positief over resultaten in zelfredzaamheid en veerkracht, de regievoering door

29 januari 2018

60% van de wijkteams heeft behoefte aan ondersteuning bij diversiteitsproofwerken. Ook gemeenten kunnen hierbij hulp gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving. Het Kennisplatform Integratie &

28 december 2017

Kenniscentrum Sport beschrijft de voorwaarden voor positieve effecten van sport bij jongeren, welke rol de buurtcoach heeft en wat nodig is voor een succesvolle samenwerking

4 december 2017

Dit SCP rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen die zich voordoen in het gedecentraliseerde sociaal domein. De rapportage bestaat uit 5 delen die elk een

27 oktober 2017

Het jeugdteam van de gemeente Zaanstad is een mooi praktijkvoorbeeld. De werkwijze van het jeugdteam is sinds 2012 drastisch veranderd. Deze werkwijze werpt zijn vruchten

19 oktober 2017

Gemeente Rotterdam, Stichting Gezond op Zuid en het CJG zijn in 2016 een éénjarige pilot gestart in de Tarwewijk in Rotterdam. De pilot was toegespitst

20 juli 2017

Draaiboek en materialen om bijeenkomst te organiseren om met uw (toekomstige) samenwerkingspartners stappen te zetten om de samenwerking vorm te geven, te verbeteren of bij

18 mei 2017

GGZ in de Wijk levert een bijdrage aan de verbetering van het welzijn en de zelfredzaamheid van bewoners met een psychische of psychiatrische beperking. In dit

8 mei 2017

Deze reflectietool gaat in op ervaringen die zijn opgedaan in de toegang tot zorg en ondersteuning tijdens de decentralisatie. Door deze ervaringen weten wij welke zaken belangrijk

24 april 2017

Wijkteamleiders en medewerkers zijn in het algemeen positief over de prestaties van hun teams. Zij beoordelen hun prestaties als ruim voldoende: gemiddeld 7.7. Dat blijkt

24 april 2017

Het zorgstelsel is niet voor iedereen overzichtelijk, zo blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman. Het lukt veel burgers niet om de hulp of ondersteuning

28 maart 2017

Twee jaar na de decentralisaties en de massale ontwikkeling van (wijk)teams blikken diverse gemeenten terug op de keuzes die zij maakten bij de oprichting van

21 februari 2017

Hoe geeft u samenwerking met informele zorg vorm? Aan de hand van een model kunt u meteen aan de slag! Download de publicatie

19 januari 2017

Deze publicatie bevat 14 praktijkvoorbeelden om mensen met LVB en/of GGZ problematiek vroegtijdig te kunnen signaleren, bereiken en ondersteunen. Integraal werken is een belangrijk onderdeel

10 januari 2017

Vier voorbeelden van teams waar de samenwerking met actieve burgers en/of burgerinitiatieven wel goed verloopt. Wat zijn werkzame factoren die bijdragen aan een goede samenwerking?

18 november 2016

Waarom beter samenwerken? Cliënten met vragen en problemen op verschillende levensgebieden wilt u snel passende ondersteuning bieden. Dat doet u niet alleen. U werkt samen