Deel deze pagina

SCP-rapportage Sociaal Domein 2016

Dit SCP rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen die zich voordoen in het gedecentraliseerde sociaal domein. De rapportage bestaat uit 5 delen die elk een vanuit een specifiek perspectief op het sociaal domein zijn opgesteld.

  • Deel A: Kwaliteit van leven en metingen van maatschappelijke uitkomsten. Voor dit deel is er een enquête afgenomen bij ruim 5.000 mensen. Aan bod komen de belangrijke begrippen (kwetsbaarheid, participatie, redzaamheid en eenzaamheid), cliënt-ervaringsonderzoeken en gegevens over tevredenheid en geluk.
  • Deel B: Voorzieningen in het sociaal domein. In dit deel komen ontwikkelingen in het gebruik, stapeling en dynamiek van het gebruik en regionale verschillen in gebruik aan de orde. In de vorige rapportage (2015) lag de focus nog op de decentralisatiewetten, nu worden de gebruikers als uitganspunt genomen. Er is extra aandacht voor schuldenproblematiek, 18-/18+ en de relatie met onderwijs.
  • Deel C: Lokale ervaringen in het sociaal domein en de transformatiedoelen. De focus ligt op het proces om te komen tot lichtere vormen van ondersteuning (d.m.v. eigen kracht en preventie) en op de continuïteit van zorg en ondersteuning bij de overgang naar volwassenheid.
  • Deel D: Bestuurlijke rapportage, hierin staan drie thema’s centraal. In de eerste plaats sturing en controle: burgerbetrokkenheid en aspecten rondom de rol van de gemeenteraad. In de tweede plaats komen relevante aspecten uit de praktijk aan bod: klachten, wachttijden, fraudepreventie en privacy. Tot slot betreft het derde thema samenwerking in het sociaal domein.
  • Deel E: De financiën. In dit deel worden twee vragen gesteld. Ten eerste, hoe staat het met de financiële weerbaarheid van gemeenten en in welke mate speelt het sociaal domein daarbij een rol? En ten tweede, hoe staat het met de gemeentelijke financiën in het sociaal domein?

Auteur en/of organisatie: SCP
Datum van uitgifte: 4 december 2017

Meer lezen