Deel deze pagina

POH Jeugd en Gezin draagt bij aan passende hulp

De Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd & Gezin (POH J&G) levert een bijdrage aan het bieden van passende hulp aan jongeren en hun ouders. Huisartsen en POH’ers J&G zijn positief over de samenwerking en zien een duidelijke meerwaarde van deze functie. Dat blijkt uit de tussenrapportage ‘Evaluatie inzet POH J&G in de Rotterdamse huisartspraktijken’. De POH J&G bevordert vanuit de huisartsenpraktijk de samenwerking tussen huisarts, wijkteam en jeugdgezondheidszorg, behandelt zelf lichte (psychosociale en gezins-) problematiek én verwijst gericht door naar de specialistische jeugdhulp.

Meerwaarde

De tussenrapportage brengt de eerste resultaten in kaart van een meerjarig onderzoek naar de (ervaren) effecten van deze inzet. Volgens huisartsen is de grootste meerwaarde van de inzet van de POH J&G het kunnen bieden van passende hulp aan jongeren en hun ouders, het overbruggen van wachtlijsten van de specialistische jeugd-ggz en het zorgen voor aansluiting van alle zorg- en hulpverlening rond het gezin.

Zonder doorverwijzing

De POH’ers J&G vinden zelf ook hun grootste meerwaarde het kunnen bieden van passende hulp aan jongeren en hun ouders. Zij dragen verder bij aan vroegtijdige signalering van psychosociale en psychosomatische problematiek, het versterken van de eigen kracht van de jongere en het verminderen van de werkdruk van de huisarts. Bijna de helft van de hulpverlening door de POH J&G wordt volgens hen zeggen afgesloten zonder doorverwijzing.

Empirisch bewijs

De onderzoekers geven aan dat op basis van de ervaringen in Rotterdam en elders er voldoende ‘bewijs’ is voor de uitgangspunten van de inzet van de POH J&G, maar dat ‘hard’ empirisch bewijs vooralsnog ontbreekt. Dat maakt deel uit van het effectonderzoek waarvoor met deze tussenrapportage de basis is gelegd en dat de komende tijd verder wordt uitgevoerd. Ook wijzen zij op factoren die het effect van de inzet POH J&G op het terugdringen van het gebruik en de kosten van de tweedelijns jeugd-ggz kunnen beperken, zoals te weinig aanbod en de coronapandemie.

Aandachtspunten

Tot slot komen voor de verdere ontwikkeling van de functie een aantal aandachtspunten naar voren, zoals meer kaders en richtlijnen, meer aandacht voor vroegsignaleren en moeilijk bereikbare doelgroepen, het blijven zien van jongeren en ouders in coronatijd en kunnen leren van elkaars deskundigheid.

De ontwikkeling van een wijkgerichte methodiek POH Jeugd & Gezin en het effectonderzoek daarnaar, is één van de onderzoeken in het ZonMw-project ‘Versterken en verbeteren van wijkgericht werken’. Voor dit project, dat bestaat uit 11 onderzoeken naar wijkgericht werken met kinderen en gezinnen, vervult Integraal Werken in de Wijk (IWW) de kennisfunctie. IWW verrijkt de onderzoeken met beschikbare kennis en brengt de kennis die uit de projecten voortkomt, weer verder.

Download hier de tussenrapportage