Deel deze pagina

Flyer – Basisfuncties versus zelfevaluatietool

Het doel van deze flyer is om duidelijk te maken hoe de zelfevaluatietool en de beschrijving van de basisfuncties zich tot elkaar verhouden.

Het rapport ‘Basisfuncties voor lokale teams in kaart’ beschrijft aan de hand van vijf basisfuncties en vijf inzichten wat er altijd van lokale teams verwacht mag worden, dus wat er minimaal lokaal geborgd moet zijn. De ontworpen routekaart helpt bij het vormgeven en organiseren van de toegang, ondersteuning en zorg voor inwoners. De Zelfevaluatietool geeft een reflectie van de praktijk in het brede sociaal domein. Informatie wordt opgehaald door middel van interviews met professionals en inwoners, en dossieronderzoek. Samen met de betrokken partners in het lokale netwerk wordt vervolgens besproken wat goed gaat en wat beter kan. Zo komen partijen gezamenlijk tot verbeteracties.