Deel deze pagina

Verbindend Gezag in de Wijk

Vanuit het jongerenwerk en politie kwam het signaal dat er jongeren in de wijk overlast gaven (middelen gebruik, agressie, delinquent gedrag). Samen met ouders, jongeren, partijen in de wijk, politie, JPT, hulpverlening (verslavingszorg, Jeugd en Gezinsteams) is dit opgepakt d.m.v. deze aanpak.

Op welke vraag of behoefte geeft dit praktijkvoorbeeld antwoord?

Dit is een voorbeeld van de aanpak van overlast gevende jongeren in de wijk, die middelen gebruiken en delinquent gedrag lieten zien.

Hoe werkt het?

Het is gebaseerd op de Principes van de methodiek Geweldloos verzet van Haim Omer. Een overtuiging die ervan uitgaat dat je geen controle hebt over het gedrag van een ander maar wel je eigen gedrag kunt veranderen. Verbindend gezag is een andere manier om vorm te geven aan ouderschap en ouderlijk gezag en ernstig probleemgedrag te stoppen. De ‘ankerpunten’ van geweldloos verzet:

  • escalaties en conflicten op een constructieve manier stoppen 
  • het zicht op het leven van het kind vergroten
  • zorgen dat ouders er niet meer alleen voor staan en zich gesteund voelt 
  • de relatie tussen kind en ouders herstellen of verbeteren 
  • bedenken welk gedrag van het kind echt moet stoppen en hoe dat het beste kan.

Vanuit het Verbindend gezag zijn partijen bij elkaar gekomen en hebben een plan opgesteld om de overlast aan te pakken, in samenwerking met diverse partijen, ouders en jongeren zelf. Er zijn bijeenkomsten belegd, met ouders en jongeren en zij hebben meegedacht over wat er nodig is om echt samen op te trekken. Gemeente heeft e.e.a. gefaciliteerd qua locaties en de burgermeester heeft de ouders uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst.

Op de avonden zelf is vooral de samenwerking met alle ouders gezocht in de gedachte van Geweldlos verzet (dus dat zij dé essentiële partij zijn voor het welzijn van de jongeren) Ze hebben op de avond zelf een presentatie gekregen over Geweldloos verzet om meer uitleg te geven. Toen de jongeren op de stoep stonden van het centrum omdat ze niet blij waren dat hun ouders uitgenodigd waren zijn zij ook gelijk uitgenodigd voor een aparte avond.

Belangrijk was het elkaar leren kennen. Zo heeft de politie bijvoorbeeld de jongeren leren kennen door het organiseren van een voetbaltoernooi zodat de jongeren hen ook op een andere manier zagen. Er is openheid gecreerd en ook hulpverlening (De Brijder en JGT) zijn nauw betrokken zodat er een plek was waar men terecht kon voor hulp. Deze plek was dichtbij en betrokken bij de gezinnen. In het filmpje hierbij gevoegd komen wordt dit toegelicht.

Met wie wordt samengewerkt?

Naast ouders en jongeren zijn betrokken: gemeente/burgermeester, Jeugd en gezinsteam, GGZ (Curium), Verslavingszorg (De Brijder), politie, jeugdpreventieteam (JPT) en jongerenwerk.

Wat levert het op?

Er is minder overlast, en er zijn minder vernielingen. Jongeren en ouders hebben een plek waar ze terecht kunnen met vragen en problemen. Ouders gaven aan dat ze het waarderen dat ze er niet alleen voor staan maar ook de nodige hulp of het luisterede oor kregen. Ze werden niet veroordeeld maar er werd samen opgetrokken. Professionals leren elkaar ook beter kennen zodat ze ook voor andere casuïstiek elkaar beter kunnen vinden. En het gaat uit van het principe “It’s takes a village to raise a child”, we doen het echt samen, en in de leefwereld van de gezinnen.

Is de borging geregeld?

De methodiek is omarmt en binnen verschillende organisaties wordt deze geborgd zodat dit blijvend ingezet kan worden. Collega’s zijn steeds meer geschoold en ook voor ouders zijn cursussen opgezet.

Hoe is het gefinancierd?

Iedere organisatie heeft hiervoor scholingsbudget vrij gemaakt en via train de trainer principe worden collega’s ermee bekend. Ook de trainingen zijn in gezamenlijkheid met de diverse partners. Hoe mooi is het dat hulpverlening, preventie (JGZ en jongerenwerk) en politie samen geschoold worden! Daarnaast gaat het uit van inzet van eigen personeel op casussen die er anders ook zouden zijn.

Tips!

Je hebt mensen nodig die de methodiek omarmen en ook uit willen dragen. En over hun eigen grenzen heen willen kijken (dus niet alleen naar de eigen organisatie kijken).

Meer weten

https://youtu.be/NQ-vJR0sAKM

Contactpersoon voor JGT:
Jeannette Anker, Jeugd en Gezinsteams Holland Rijnland. J.anker@jgthollandrijnland.nl 06-42325542