Deel deze pagina

Buurt in Bloei, Eindhoven

In Buurt in Bloei gaan mensen samen met een wijkprofessional kijken welke talenten ze hebben, hoe ze die verder kunnen ontwikkelen en hoe ze die talenten kunnen inzetten voor zichzelf en voor anderen. Dit heeft als doel om mensen een positiever gevoel over zichzelf en hun leven te geven. Op die manier wordt gebouwd aan duurzaam veerkrachtige wijken. 

Op welke vraag of behoefte geeft dit praktijkvoorbeeld antwoord?

Het doel van de aanpak is het versterken van de sociale basis in de wijk en de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners.

Preventief/collectief werken: een beroep doen op de veerkrachtigheid van mensen door ze op tijd de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben en ze hun talenten te laten ontwikkelen.

Hoe werkt het?

Een zogenaamde Verbinder (een wijkprofessional) gaat op zoek naar talent in de wijk. Dat kan elke inwoner zijn, in elke wijk. Deze Verbinder benadert de inwoners – vaak door middel van deur-tot-deur – en probeert er zo achter te komen hoe ze in hun leven staan, waar ze blij van worden, wat hun talenten zijn en hoe ze die kunnen inzetten.

De inwoner bekijkt samen met de Verbinder wat passend is in de betreffende situatie. Bij de een leidt dat tot het doen van vrijwilligerswerk, bij de ander tot het bieden van kleinschalige hulp aan buren en weer bij een ander tot het volgen van een cursus.

Het initiatief brengt inwoners met elkaar in contact, maar ook met plekken in de omgeving. Op die manier kan iemand zijn talenten ontwikkelen, zich nuttig voelen en dragen mensen iets fundamenteels bij aan een stevige sociale basis in de wijk.

Met wie wordt samengewerkt?

Er wordt samengewerkt met een hoop verschillende, lokale partijen. Dit varieert van andere inwoners tot verenigingen en bedrijven.

Wie is de doelgroep en was deze betrokken bij de ontwikkeling. Zo ja, hoe?

Alle inwoners van de acht wijken van Eindhoven behoren tot de doelgroep. Het bewonerspanel van Eindhoven, waarin inwoners vanuit alle wijken zitten, was vanaf de start betrokken bij het initiatief. Ook hebben alle inwoners invloed op de verdere ontwikkeling van het initiatief doordat er continu wordt gekeken naar hun persoonlijke behoeftes.

Wat levert het op?

Voor de inwoners levert het op dat ze actief kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk. Bovendien krijgen ze de kans om zich te ontwikkelen en nuttig te maken. Daarnaast zijn de betrokken partijen geholpen met hulp en inzet van mensen die graag wat willen bijdragen.

De professionals helpt het om actief bij te dragen aan het versterken van de (sociale) basis in de wijk. Het sluit aan bij de meeste doelen van de transformatie. Inwoners worden in hun eigen buurt in contact gebracht met ontwikkelplaatsen of andere inwoners (nabijheid), ze kijken wat bij hun past en hoe zij zich optimaal kunnen ontwikkelen om iets bij te dragen (aansluiten op de ‘leefwereld), er wordt gewerkt vanuit het perspectief van de inwoner en partijen in de buurt werken samen om tot een geschikte aanpak te komen (integrale ondersteuning) en er wordt voordat er professionele hulp moet worden ingeschakeld ingespeeld op de behoefte van inwoners om zich nuttig te maken, zich te ontwikkelen en zo een mooie bijdrage te leveren aan hun eigen leefomgeving (normaliseren/preventie). 

Is de borging geregeld?

Er is een blijvende aanpak gerealiseerd door samenwerkingsafspraken met verschillende partijen.

Hoe is het gefinancierd?

De financiering van Buurt in Bloei valt onder de gemeentelijke aanbesteding bij de lokale welzijnsorganisatie WIJEindhoven. Dat draagt bij aan het feit dat de opdracht voor het versterken van de sociale basis onder de gemeente valt. Dit draagt bij aan de duurzaamheid van Buurt in Bloei. Er is geen afhankelijkheid van subsidies of fondsenwerving.

Succesfactoren

  • De opdracht van het versterken van de sociale basis ligt bij de gemeente zelf. Dat zorgt voor duurzaamheid binnen het initiatief.
  • Er wordt ingezet op netwerkversterking in de wijken, wat wederom zorgt voor een duurzame oplossing. Vrijwilligers en professionals komen en gaan, bewoners blijven. Het heeft daardoor een enorme meerwaarde als bewoners elkaar kennen.

Valkuilen

  • Het bij elkaar brengen van de snelheden en belangen van betrokken partijen vergt inspanning en geduld. – Het bouwen aan duurzame inwonersnetwerken is een proces dat tijd nodig heeft. Het opbouwen van onderling vertrouwen tussen alle betrokken partijen moet die tijd ook krijgen. 
  • Organiseer de hulp dichtbij de inwoner en breng de samenwerkingspartners dicht bij elkaar, bijvoorbeeld door schuldhulpverlening en sociaal raadslieden aan te laten sluiten bij de buurt- of wijkteams. Door de korte lijnen is de dienstverlening beter afgestemd en maatwerk makkelijker gecreëerd.
  • Het mooie aan de Armoedecoalitie is dat de praktijk het zelf doet; “de coalitie zijn wij”. De gemeente doet mee en heeft de condities geschapen om armoede en schulden goed op te pakken en dat op een laagdrempelige manier gewerkt kan worden. Dat er jarenlang wordt doorgebouwd en samengewerkt op een thema is best bijzonder.

Meer weten