Deel deze pagina

Over integraal werken in de wijk

In het programma Integraal werken in de wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de praktijk. Ons doel is: beleidsmakers en professionals inzicht geven in wat werkt.

Definitie integraal werken in de wijk

Integraal werken betekent in samenhang en afstemming domeinoverstijgend samenwerken aan effectieve en efficiënte hulp en ondersteuning bij hulpvragen van inwoners in de wijk, dichtbij en ter preventie van (escalatie van) problematiek. De ondersteuning is gericht op het zo snel, eenvoudig en duurzaam mogelijk oplossen van meervoudige problemen. Het versterken van de veerkracht van de samenleving, het vergroten van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie en het benutten van het eigen netwerk zijn daarbij vertrekpunt.

Waarom

Een thuiswonende oudere met beginnende dementie en fysieke beperkingen of een alleenstaande moeder met verslavingsproblemen en schulden, sommige mensen ervaren complexe problemen op meerdere leefdomeinen. Bijvoorbeeld rond opvoeding, geestelijke gezondheid, financiën en/of wonen.

Zorg- en welzijnsprofessionals, ambtenaren in het sociaal domein (zorg, jeugd, werk en inkomen) en actieve burgers werken steeds intensiever met elkaar samen in de wijk, om deze mensen met meervoudige vragen en hun mantelzorgers goed te kunnen helpen. Hoe richt u dat goed in? Waar loopt u tegenaan in de samenwerking? In het programma Integraal werken in de wijk gaan we samen zoek naar antwoorden en maken die beschikbaar voor professionals en beleidsmakers.

De voordelen van integraal werken

Er zijn verschillende redenen om voor een integrale aanpak te kiezen. De volgende voordelen zijn te noemen:

 • een groot deel van de ondersteuning & zorg kun je zo dichtbij, gebiedsgericht organiseren
 • laagdrempelig beschikbaar en zichtbaar zijn voor cliënten/burgers
 • tijdiger signaleren en interveniëren, er meer ‘op-af gaan’ en sneller signalen uit de wijk horen
 • kwaliteitswinst behalen door intensieve samenwerking van verschillende disciplines in één team
 • zorgen dat er maatwerk wordt geboden door: één huishouden één plan en één regisseur
 • goede samenwerking tussen professionals, maar ook met cliënten, mantelzorgers & vrijwilligers
 • goede dosering (niet alles tegelijk) wanneer er verschillende vraagstukken spelen
 • prioriteren in samenspraak met de cliënt
 • mogelijkheden om de ondersteuning en zorg goedkoper te organiseren
 • doublures af laten nemen en langs elkaar heen werken verminderen
 • vroegtijdig, preventief interveniëren zodat escalatie van problemen voorkomen kan worden.

Focus

We richten ons met het programma Integraal werken in de wijk specifiek op:

 • kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking of psychische problemen, met meervoudige vragen
 • de toegang tot ondersteuning en zorg
 • samenwerken met mantelzorgers, de buurt en andere professionals

Activiteiten

Het programma Integraal werken in de wijk is gestart in 2016. Lees meer over onze activiteiten in het jaarverslag.

Klankbordgroep

De Klankbordgroep van Integraal Werken in de Wijk denkt mee over het programma, doet mee aan projecten en geeft feedback op producten van Integraal Werken in de Wijk. De leden doen dat vanuit hun eigen praktijkervaringen.

Werkwijze

In het programma Integraal werken in de wijk is veel ruimte voor jouw inbreng. Graag bepalen we samen met professionals en beleidsmedewerkers uit de praktijk waarmee we aan de slag gaan. Heb je een vraag of ondervind je in de praktijk knelpunten bij het integraal samenwerken in de wijk? Ga dan naar onze community op 1Sociaaldomein.