Deel deze pagina

IWW actueel (september 2023)

Integraal Werken in de Wijk (IWW) brengt aan de hand van recente publicaties actuele ontwikkelingen in kaart in integraal werken. In dit overzicht onder andere:

  • Huisarts en straatdokter: ‘Soms regels negeren’
  • Praktijkverhaal Breda: integrale aanpak samen met burgers
  • Implementatie Gezamenlijke Leefstijl Interventies
  • Podcast: Valpreventie en integrale samenwerking
  • Gespreksinstrument ‘Wat Telt?’
  • Waardevolle Waardenkaarten
  • ‘Veel mogelijk met Welzijn op Recept’
  • Integrale aanpakken in de jeugdzorg

Huisarts en straatdokter: ‘Soms regels negeren’

In een afscheidsinterview geeft huisarts en hoogleraar Maria van den Muijsenbergh haar visie op integraal werken in de gezondheidszorg. Ze benadrukt het belang van soms de regels te negeren om de best mogelijke zorg te bieden, vooral voor kwetsbare groepen: ‘Steeds meer zorgprofessionals zijn getraind in het verlenen van persoonsgerichte integrale zorg. Dat vind ik een enorme winst.’

Maria werkte tot juni 2023 als huisarts/straatdokter in Nijmegen, waar ze huisartsenzorg bood aan dakloze mensen en ongedocumenteerde migranten. Zij pleit voor flexibiliteit, openheid en samenwerking tussen zorgprofessionals en maatschappelijke organisaties om integraal welzijn te bevorderen. Lees het volledige interview van Pharos met Maria hier.

Praktijkverhaal Breda: integrale aanpak samen met burgers

De gemeente Breda benadrukt het belang van het verlaten van de eigen ‘bubbel’ om maatschappelijke kloven te overbruggen. De gemeente vroeg een initiatiefgroep van burgers hoe zij dit aan zouden willen pakken. Dit leidde tot het initiatief Verbeter Breda. Oplossingen vanuit burgers liggen in het integraal samenwerken tussen woningcorporaties, gemeenten en partners om leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Ze pakten hierbij sociale uitdagingen zoals eenzaamheid en armoede aan. Dit leidde al tot acties zoals het creëren van ontmoetingsplekken en het ondersteunen van gemeenschapsinitiatieven. Lees het praktijkverhaal uit Breda hier.

Implementatie Gezamenlijke Leefstijl Interventies

Eind juli is de handreiking verschenen voor regionale samenwerkingsverbanden om de implementatie van Gezamenlijke Leefstijl Interventies (GLI’s) te vergemakkelijken. Integraal werken staat centraal in deze benadering, waarbij verschillende organisaties en professionals samenwerken om gezondheid te bevorderen. De handreiking benadrukt het belang van integrale afstemming om GLI’s effectief te implementeren en duurzame gedragsverandering te stimuleren. Lees de handreiking van ZonMw hier.

Podcast: Valpreventie en integrale samenwerking

Deze podcast (foto) behandelt valpreventie en hoe dit integraal kan worden geïmplementeerd in gemeenten. Het benadrukt het belang van integrale samenwerking om valincidenten te verminderen. De benadering omvat het aanpassen van de omgeving, het bevorderen van fysieke activiteit en het betrekken van ouderen bij besluitvorming. Luister de podcast van het Kenniscentrum Sport en Bewegen hier.

Gespreksinstrument ‘Wat Telt?’

Het gespreksinstrument ‘Wat Telt?’ faciliteert een goede samenwerking voor het integraal werken. Het instrument stimuleert open communicatie tussen professionals, cliënten en mantelzorgers, en bevordert het begrip van elkaars perspectieven en behoeften. ‘We willen dat de inwoner maar één keer zijn verhaal hoeft te vertellen en dat er uiteindelijk een goed plan ligt waarin de inwoner zich herkent’. De gemeenten Eindhoven en Utrecht hebben daarom samen met Movisie “Wat Telt?” ontwikkeld samen met buurt en WIJ-teams. Het instrument helpt bij het stellen van gezamenlijke doelen en acties waardoor integraal werken effectiever plaatsvindt en het in kaart brengen van successen en uitdagingen, en bevordert het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welzijn van individuen, wat leidt tot een holistische aanpak in het sociale domein. Lees meer over het gespreksinstrument op de site van Movisie.

Waardevolle Waardenkaarten

Integraal werken gaat vaak gepaard met complexe situaties waarin verschillende waarden kunnen schuren. De Waardenkaart van de gemeente Tilburg en Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek helpt professionals om deze conflicterende waarden te herkennen en ermee om te gaan. Het doel is om meer bewustzijn te creëren en te streven naar besluitvorming met een balans tussen diverse waarden. Je kan de Waardenkaart downloaden op de site van Sociaal Werk Nederland.

Om inzicht te krijgen in persoonlijke waarden en de waarden van anderen binnen een integraal netwerk heeft ook Vilans een waardenkaart ontwikkeld, een hulpmiddel om gedeelde waarden te ontdekken om zo samenwerking te verbeteren voor integrale zorg. Je vindt deze waardenkaart hier.

 ‘Veel mogelijk met Welzijn op Recept’

Het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept (WoR) wijst erop dat er nog veel onbenut potentieel is binnen de WoR vanwege uitdagingen in de samenwerking tussen gezondheidszorg en sociaal werk. De WoR omvat het doorverwijzen van mensen door huisartsen naar welzijnsactiviteiten om gezondheid en welzijn te bevorderen. Het onlangs verschenen rapport van het kenniscentrum geeft concrete thema’s om de WoR te implementeren, zoals:

  • een businesscase uitwerken door onderzoek in een aantal gemeenten met diversiteit qua grootte en verdeeld over het land, waarin duidelijk wordt wat WoR de inwoner en de samenleving oplevert;
  • huisartsen mede-eigenaar maken zodat wederkerigheid ontstaat en we komen tot gezamenlijke leertrajecten.

Lees het rapport over WoR op de site van Sociaal Werk Nederland.

Integrale aanpakken in de jeugdzorg

De gemeenten Tilburg en Waalwijk experimenteren dit jaar in twee proeftuinen met integraal werken om positieve veranderingen te bewerkstelligen in de jeugdzorg. Er werd gewerkt met één aanspreekpunt voor gezin en professionals en dat is positief ontvangen. De complexiteit van hulpverlening aan kwetsbare jeugd en het belang van multidisciplinaire samenwerking tussen instanties, professionals en ouders maken preventie noodzakelijk, vroege interventie en het samenbrengen van expertise om duurzame oplossingen te bieden en de jeugdbescherming te verbeteren. De eerste bevindingen zijn in het artikel van Binnenlands Bestuur te lezen.

Samenwerking tussen jongerenwerkers en wijkpartners is cruciaal in een preventieve wijkaanpak rondom radicalisering en polarisatie. Door een integrale aanpak kan het jongerenwerk verbinden met bredere initiatieven om zo positieve resultaten voor zowel jongeren als de gemeenschap te bereiken. Een integrale aanpak vereist samenwerking tussen jongerenwerkers, buurtteams en andere instanties, waarbij individuele behoeften en context worden begrepen. Door jongerenwerk te integreren in de preventieve aanpak, kunnen gemeenschappen proactief werken aan het ondersteunen van jongeren en het voorkomen van problemen voordat ze escaleren. Lees het rapport van Verwey-Jonker hier.