Deel deze pagina

IWW actueel (mei 2023)

Integraal Werken in de Wijk (IWW) brengt aan de hand van recente publicaties actuele ontwikkelingen in kaart in integraal werken. In dit overzicht:

Samenwerking rond financiële problemen bij patiënten in de huisartsenpraktijk

Armoede, schulden en gezondheid zijn nauw met elkaar verweven. Mensen met geldzorgen kampen vaak met langdurige stress, een slecht ervaren gezondheid, een ongezonde leefstijl, chronische ziekte(n) en psychische klachten. Deze mensen komen daardoor vaker dan gemiddeld bij de huisarts op het spreekuur met klachten zonder een medische oorzaak.

Vroegsignalering van schuldenproblematiek in de huisartsenpraktijk kan eraan bijdragen dat mensen sneller aan de slag gaan met de ziekmakende financiële problematiek, en dat schade voor de gezondheid en (extra) belasting van de gezondheidszorg worden voorkomen. Pharos en het Verwey-Jonker Instituut deden onderzoek naar wat de huisarts kan doen en wat dat oplevert.

Lees de publicatie van Pharos en het Verwey-Jonker Instituut hier.

Goed Gesprek Gids voor gesprek van iemand met verstandelijke beperking met arts

In een ideale situatie verloopt het bezoek van iemand met een verstandelijke beperking aan de (huis)arts vlekkeloos; de vraag is helder, er is onderling begrip en adviezen worden opgevolgd. Helaas gaat het in werkelijkheid vaak niet zo, blijkt uit gesprekken tussen beroeps-, branche- en cliëntenorganisaties. Daarom is er nu de Goed Gesprek Gids, waarmee alle betrokkenen aan de slag kunnen om het verloop van een bezoek aan de (huis)arts te verbeteren.

In de Goed Gesprek Gids is informatie gebundeld vanuit verschillende perspectieven, het is namelijk niet afhankelijk van één persoon of een bezoek aan de (huis)arts goed verloopt. In de gids is er aandacht voor goede gespreksvaardigheden, randvoorwaarden die het goede gesprek mogelijk maken en andere aandachtspunten, tips en overwegingen. Iedereen kan dit document gebruiken om zaken zo goed mogelijk te regelen, onderling (op lokaal niveau) processen en werkwijzen te verbeteren en op elkaar af te stemmen.

Download de Goed Gesprek Gids hier.

Tweebenig werken voor betere zorg in de wijk

In 5 wijken in West-Utrecht gingen multidisciplinaire teams van netwerkorganisatie KOOS Utrecht aan de slag om wijkgerichte jeugdhulp te leveren. Dit doen ze met ’tweebenig werken’, gefaciliteerd door de organisaties binnen het netwerk. Deze manier van werken maakt intensieve samenwerking en snelle uitwisseling van informatie en advies mogelijk tussen professionals.

KOOS Utrecht is eind 219 opgericht, de vereniging organiseert de aanvullende zorg voor jeugd in buurtgerichte, multidisciplinaire specialistische teams; de BASEcamps. De professionals in de teams staan met één been in het BASEcamp en met het andere in één van de vijf initiatiefnemende organisaties. Zo bundelen ze hun expertise en werken ze in de wijk, dicht bij de gezinnen die hun hulp nodig hebben.

Samen met Vilans voerde KOOS, in het kader van het ZonMw-programma de Juiste Zorg op de Juiste Plek een actieonderzoek uit naar tweebenig werken. Het onderzoek leverde een handreiking op met aanbevelingen voor netwerkorganisaties.

Op de website van ZonMw lees je meer over het actieonderzoek naar tweebenig werken en vind je de handreiking.

Financiering voor een integrale wijkaanpak

De wijk is de plek waar veel groeit, bloeit en samenkomt. Het is de plek waar je wordt geboren en opgroeit. Maar de wijk is ook een plek waar knelpunten bestaan en soms ontstaan, waar leefbaarheid, bestaanszekerheid en veiligheid onder druk kunnen staan. Een antwoord op sociale en fysieke problemen in een wijk is een integrale wijkaanpak. Bij een integrale wijkaanpak werken verschillende partijen samen, zoals bewoners, gemeente, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, politie en bedrijven. Er wordt gezamenlijk gekeken naar de problemen in een wijk en er worden gezamenlijk oplossingen bedacht en uitgevoerd.

Maar hoe bekostig je een integrale wijkaanpak? Veel bestaande financieringsmogelijkheden kijken niet ver genoeg vooruit en door de breedte van de aanpak heb je te maken met een breed palet aan subsidies, betrokken partijen en spelregels. Zekerheid over de bekostiging en verschillende soorten middelen zijn belangrijk voor de opzet en uitvoering van een integrale wijkaanpak. Hoe ga je daarmee om? En hoe realiseer je perspectief op langjarige uitvoering? Antwoorden op deze vragen en meer over de financiële strategie voor de wijkaanpak lees je in deze publicatie van het Verwey-Jonker Instituut en Platform31.

Zorgzame buurten

In vele buurten, wijken en dorpen in ons land zijn bewoners samen bezig met activiteiten rond welzijn, zorg en (gemeenschappelijk) wonen. Deze zorgzame gemeenschappen zijn een belangrijke schakel in het toekomstbestendig maken van welzijn en zorg in Nederland. Dat de toekomst ligt bij zorgzame gemeenschappen wordt onderschreven door onder andere de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Sociaal Economische Raad. Maar hoe kunnen we de samenwerking tussen formele welzijns- en zorgpartijen en zorgzame gemeenschappen ontwikkelen en aanjagen? En wat zijn plekken waar de samenwerking al op gang is?

Dit gezamenlijk opgestelde whitepaper van de NLZVE en NVTZ verkent de manier waarop het broodnodige samenspel tussen formele zorg- en welzijnspartijen en zorgzame gemeenschappen zou kunnen plaatsvinden. Het is een eerste stap in het ontwikkelen van een governancestructuur voor deze beweging, dat verschillende ordenende principes beschrijft.

De bundel ‘Zorgzame buurten’, samengesteld door Marcel Canoy, Jan Smelik en Marcel Ham, tekent vijftien inspirerende voorbeelden op. De initiatieven kwamen tot stand vanuit verschillende domeinen (burgers, welzijn, zorg en wonen), maar de werkzame elementen komen overeen: het gaat om het samen leven in de buurt met een diverse populatie. Zorg wordt geleverd als die nodig is, maar het vertrekpunt zijn burgers, hoe ze wonen en leven. De kracht van iedereen wordt zoveel mogelijk benut en mensen helpen elkaar waar het kan.

Een ander voorbeeld van de samenwerking tussen bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties is te vinden op Buurtwijs. Een jaar geleden startten vijf lokale coalities van bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties een expeditie op weg naar betere samenwerking in de buurt. Wat zijn deze bewonerscoalities en welzijnsorganisaties tegengekomen tijdens dit avontuur? En hoe kunnen anderen daarvan leren? Je leest het in dit artikel op Buurtwijs.