Deel deze pagina

IWW actueel (juli 2023)

Integraal Werken in de Wijk (IWW) brengt aan de hand van recente publicaties actuele ontwikkelingen in kaart rond  integraal werken. In dit overzicht:

Integraal samenwerken bij de aanpak van mishandeling en geweld

De aanpak van mishandeling en geweld, zowel kindermishandeling als ouderenmishandeling en huiselijk geweld, heeft baat bij een integrale en systeemgerichte benadering. Dit komt naar voren uit de expertpool ouderenmishandeling van Regioplan en uit de lezing ‘Verschillend perspectief, samen kijken’ van Katinka Lünnemann.

Bij geweld, dwang en controle in intieme relaties zijn er verschillen tussen slachtofferschap van vrouwen en mannen. Geweld uit onmacht of stressfactoren binnen intieme relaties heeft een ander effect op kinderen dan dwingende controle binnen intieme relaties. Wat dit betekent voor de bescherming en hulp aan kinderen en volwassenen en hoe dit vanuit een geïntegreerde visie kan worden vormgegeven is een enorme uitdaging. In haar lezing geeft Katinka Lünnemann een aantal overdenkingen mee over de samenhang tussen kindermishandeling en geweld in intieme relaties, dilemma’s in het bieden van hulp en bescherming, en toekomstbeelden. Download de gehele publicatie op de website van het Verwey Jonker Instituut.

Uit de expertpool ouderenmishandeling blijkt dat veel gemeenten nog worstelen met het effectief tegengaan van ouderenmishandeling. Dat het draagvlak voor een lokale aanpak van ouderenmishandeling geen vanzelfsprekendheid is, komt onder andere doordat het  lang niet altijd zichtbaar is. Het gaat veelal nog om ‘verborgen leed’. Voor een gedegen aanpak voor ouderenmishandeling is het belangrijk dat de gemeente draagvlak en bekendheid creëert bij de organisaties waarmee zij samenwerkt, zoals thuiszorgorganisaties en Veilig Thuis. Hoe je dit kan doen lees je op de website van Regioplan, hier vind je onder andere het verslag van de slotbijeenkomst van de expertpool en het lokaal plan van de gemeente Roosendaal.

Heb je zelf een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling? Of wil je meer zicht krijgen op de signalen, risicofactoren en beschermende factoren bij huiselijk geweld en kindermishandeling? Integraal Werken in de Wijk heeft hiervoor Het Kompas  ontwikkeld. Met dit instrument volg je systematisch de stappen van de Meldcode. Daardoor kun je je vermoedens concreet maken en ondersteunt het jou in je besluit om wel of niet te melden of hulp te organiseren.

Inspiratiebundel ‘beproefde formules, gedurfde experimenten’

Op 11 juli is de online ideeënbundel ‘beproefde formules, gedurfde experimenten’ verschenen. In deze publicatie van Sociaal Werk Nederland vind je handige tips en inspirerende praktijkvoorbeelden in de geest van de landelijke akkoorden IZA, GALA en WOZO. In dit nieuwsoverzicht lichten we drie voorbeelden uit de bundel uit.

De Rendement Monitor Welzijn

BindkrachtVHL in gemeente Vijfheerenlanden werkt sinds eind 2021 met Welzijn op Recept en Welzijn op Consult. Sindsdien is er een sterke verbinding ontstaan tussen zorg en welzijn. Dit levert de organisatie meer werk op, echter veranderen de financieringsstromen vanuit de zorgverzekeraar niet mee. Met de Rendement Monitor Welzijn bracht de organisatie de positieve effecten op de gezondheid van de inwoner in kaart, Inclusief de geschatte besparingen op zorg en ondersteuning. Lees meer over de Rendement Monitor Welzijn op Sociaal Werk Nederland.

Langer thuis? Samen Thuis!

Surplus in West-Brabant biedt de bijzondere combinatie van (ouderen)zorg en sociaal werk. Samen met woningcorporatie en gemeente Breda zijn zij ‘Samen thuis’ gestart. De samenwerkende partijen delen  de  overtuiging dat ze pas écht de juiste zorg op de juiste plek kunnen bieden, als ze uitgaan van de wensen en behoeften van de inwoners van de wijk zelf. Als proeftuin werd een dichtbij gelegen woongebouw gekozen met 156 appartementen met al gemeenschappelijke ruimtes en zorgvoorzieningen , en waar Surplus thuiszorg biedt. Hoe kun je de bewoners daar goede zorg en ondersteuning geven.? En hoe zorg je dat het een gemeenschap wordt in plaats van een traditionele galerijflat? Lees het antwoord op deze vragen, en meer, op de website van Sociaal Werk Nederland.

Wijkcentrum nieuwe stijl in Harderwijk

Het wijkcentrum De Roef in Harderwijk zat in een sterk verouderd gebouw en de gemeente wilde meer verbinding met de wijk. Drie partijen namen het voortouw: de huisarts (die uit haar praktijk groeide), welzijnsorganisatie Zorgdat en een door de gemeente aangestelde projecttrekker, tevens een actieve wijkbewoner. . Samen gingen zij, vanuit het concept Positieve Gezondheid, aan de slag met de doorontwikkeling van het wijkcentrum naar een ontmoetingsplek waar verenigingsleven, zorg en welzijn onder één dak samenkomen. Lees meer over het wijkcentrum op de website van Sociaal Werk Nederland.

Aan de slag met een buurtagenda

Diverse gemeenten werken met een buurtagenda: een praktisch instrument om wensen en behoeften voor de buurt van inwoners, organisaties en beleidsmakers bij elkaar te brengen. Een buurtagenda brengt de beleving van een buurt door bewoners en de beelden van gemeenten en andere partijen samen. Ze verbindt een binnen- met een buitenperspectief. Omdat beide perspectieven vaak andere accenten leggen, is het belangrijk ze bij elkaar te brengen. Dat is in Moerwijk-Oost (Den Haag) gedaan door een drukbezochte ‘verhalenavond’ te organiseren, waar betrokkenen, inwoners en buurtprofessionals hun verhaal vertelden. Lees meer over de buurtagenda voor Moerwijk-Oost en bekijk de video impressie van de verhalenavond op de website van Movisie.

Zelf aan de slag met een buurtagenda? Deze handreiking van Platform31 en Movisie geeft context en zeven bouwstenen waarmee je een vliegende start kunt maken met het opstellen van een buurtagenda. Of je nu beleidsmaker, wijkprofessional of bewoner bent. Door een buurtagenda op te stellen zorg je ervoor dat de wensen en behoeften voor de buurt van deze partijen bij elkaar worden gebracht.

In gesprek over de bedoeling van de Wet aanpak meervoudige problematiek (WAMS)

De Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein, de WAMS, is in wording: een wet die de uitwisseling van persoonsgegevens in het sociaal domein regelt. Tegelijkertijd zijn er genoeg voorbeelden van integrale samenwerking waarbij uitwisseling van gegevens geen enkel probleem lijkt te zijn. Hoe zit dat? Is deze wet wel nodig? Lees er meer over in dit interview mettwee beleidsmedewerkers van het ministerie van VWS die allebei betrokken zijn bij de wetsvoorbereiding. Door de val van het kabinet is de voortgang van deze wetswijziging nu wel onzeker.

Onderzoek naar volwassenen in Nederland met een stapeling van problemen

Eén op de zes volwassenen in Nederland heeft te maken met een stapeling van problemen. Deze mensen hebben relatief weinig hulpbronnen zoals financiële middelen, opleiding, gezondheid, veerkracht en eigen regie. Daardoor bevinden ze zich relatief vaak in een kwetsbare situatie en kunnen ze vaak minder goed meedoen in de samenleving. Het onderzoek ‘zicht op zorgen’ onderstreept het belang van een brede blik op het dagelijks leven van mensen en het leveren van maatwerk bij hulp en ondersteuning. Er dient daarbij niet alleen naar de problemen van mensen gekeken te worden, maar ook naar de hulpbronnen waar zij over (kunnen) beschikken. Daarnaast is het belangrijk dat mensen beter toegang tot ondersteuning hebben en dat de drempels die mensen ervaren om in aanmerking te komen voor voorzieningen in het sociaal domein worden weggenomen. Zo zou ook de informatievoorziening breder toegankelijk en eenvoudiger moeten zijn. Download het onderzoeksrapport op de website van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Het onderzoeksrapport ‘Meer zicht op ouders’ is onderdeel van Zicht op zorgen en gaat dieper in op stapeling van problemen bij ouders met minderjarige kinderen.

Een brede blik op bijstand

De Participatiewet heeft als voornaamste doel zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Veel gemeenten richten zich vooral op mensen die relatief makkelijk naar werk begeleid kunnen worden. Bijstandsgerechtigden kampen echter regelmatig met meerdere problemen. Door de focus op betaald werk worden deze mensen niet altijd goed geholpen. De nieuwe Participatiewet moet volgens het Sociaal Cultureel Planbureau  zich dan ook niet alleen richten op werk en inkomen, maar beter aansluiten op het leven van mensen met een bijstandsuitkering en hun problematiek. Deze mensen zijn gebaat bij een levensbrede blik. Het SCP-onderzoek ‘Een brede blik op bijstand’ toont aan dat deze focus op betaald werk te groot is en onderstreept de noodzaak om deze wet fundamenteel te herzien.

Tegelijkertijd wordt in allerlei gemeenten in Nederland gewerkt aan het leggen van de verbinding tussen werk & inkomen (vanuit de Participatiewet) en zorg en ondersteuning (vanuit de Wmo). Het doel: participatie in welke vorm dan ook voor iedereen mogelijk maken. Zo ook in de gemeente Vijfheerenlanden. Daar is de ambitie om inwoners in de wijk werkzaamheden te laten oppakken activiteiten voor ontmoeting te organiseren en verder te ontwikkelen. . Om vanuit dagbesteding meer oog te hebben voor ontwikkelkansen van mensen en mogelijkheden van re-integratie. Lees meer over de aanpak in Vijfherenlanden op de website van Movisie.

De sociale basis: kernboodschap en position paper

De sociale basis is een begrip dat volop in de belangstelling staat en waar hoge verwachtingen van zijn. Samen met (in willekeurige volgorde) Sociaal Werk Nederland, MantelzorgNL, de VNG, Movisie, de NOV, en het ministerie van VWS (directie MO) schreef het Verwey-Jonker Instituut een gedragen position paper over de betekenis en waarde van de sociale basis, met een bijbehorende kernboodschap. Lees het position paper op de website van het Verwey Jonker Instituut.